Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.KUR'ÂN-I KERİM.::. > Kurân-ı Kerîm > Kur'ân-ı Kerim Genel

Konu Kimliği: Konu Sahibi Belgin,Açılış Tarihi:  09Haziran 2008 (07:35), Konuya Son Cevap : 13 Mayıs 2023 (23:48). Konuya 6 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı3Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen FECR
  • 1 Beğenilen Emekdar Üye
  • 1 Beğenilen ÂlâLeyl
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 09Haziran 2008, 07:35   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Belgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Belgin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 7
Üyelik T.: 14Haziran 2007
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Yaş:42
Mesaj: 1.277
Konular: 640
Beğenildi:16
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Bakara suresi_giriş

Bakara suresi_giriş

Mushaf’taki sıralamaya göre ikinci, nüzûl sırasına göre 87, uzun sûreler bölümünün de ilk sûresidir. Âyetlerinin sayısı 286 olup Medine’de nâzil olmuştur.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla”

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Salât ve selâm Allah’ın Ra-sûlüne, âline ve as*habına olsun. Rab-bimiz bizden kabul buyur. Çünkü Sen dualarımızı işiten ve her şeyi hakkıyla bilensin.
Rasulullah Efendimizin Medine’ye hicretinden sonra ilk inmeye başlayan sûre Bakara sûresidir. Bununla beraber en son tamamlanan sûre de yine Bakara sûresidir.
Az önce ifade ettiğimiz gibi Medine’de inmeye başlayan Bakara sûresi Mekke’de gelen Fâtiha sûresinin hemen arkasına yerleştirilmiştir. Fâtiha sûresi:
"Ya Rabbi bizi doğru yola, sırat-ı müstakime ulaştır!"
Diye bitiyordu. Bakara sûresi de:
"Bu bir kitaptır ve hidâyettir"
Diyerek söze başlıyor. Bizim Fâtiha’daki talebimizin cevabı olan bir ifadeyle başladığı için sûre buraya yerleştirilmiştir diyoruz Al-lahu âlem.
Sûreyle alâkalı meleğin Rasulullah’a şöyle dediği rivâyet edilir:
"Ey Muhammed müjdeler olsun! Sana iki nûr verildi ki onlar senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bunlardan biri Fâtihat’ül kitap diğeri de Bakara sûresinin son âyetleridir.
(Müslim: Misafirîn, Nesâî: İftitah 25)
Bundan ötürüdür ki bu sûrenin bir başka adı da "Âyet’el Kürsî" sûresidir. Biliyoruz ki Kur’an-ı Kerîmin sûreleri genellikle ya belli bir kıssanın, ya özel bir ismin, ya da sûrede kendisine dikkat çekilmek istenen özel bir konunun adıdır. Meselâ Âl-i İmrân sûresi, Nisâ sûresi, Kehf sûresi, İsrâ sûresi gibi sûreler başlıklarının sembolize ettiği konuları kapsamaktadır.
Bakara sûresinin adı da sûrenin 67,73 âyetlerinde geçen Hz. Mûsâ ile kavmi arasında cereyan eden bir diyaloga yer veren Bakara kıssasından alınmıştır. Fakat bu isim sûrenin konusunu, muhtevasını bildirmek amacıyla verilmiş bir isim değildir.
Ve bu isim, Bakara ismi nasıl ki Ali, Veli gibi isimler başka dillere tercüme edilemediği gibi inek veya buzağı şeklinde de tercüme edilemez. Belki de İsrâil oğullarının bu inek hadîsesi sadece bu sûrede anlatılmış olduğundan sûreye bu isim verilmiştir, diyoruz.
Sûrenin “Senâm ve Zehra” diye iki adı daha vardır. Allah’ın Rasûlü:

"Her şeyin bir senâmı (zirvesi) vardır. Kur’an’ın zirvesi de Bakaradır”
Buyurur. Yine başka bir hadislerinde de:
"İki zehrayı çok çok okuyun! Bunlardan biri Bakara, diğeri de Âl-i İmrân’dır."
Buyurur.
Demek ki eğer Kur’an’ı canlı bir cisme benzetirsek Fâtiha sûresi bunun başını, Bakara sûresi gövdesini, diğer sûreler de öteki uzuvlarını teşkil edecektir.
Sûrenin muhtevasına, şöyle genel olarak bir göz atacak olursak: Sûrenin ilk girişi Kur’an’ı bir kulluk ve hidâyet kitabı olarak ilan eder. Sanki Fâtiha sûresindeki bizim:
"Ya Rabbi, ne olur bize sırat-ı müstakimini göster! Bizi hidâyet yoluna iletiver ya Rabbi!"
(Fâtiha 6)
Şeklindeki duamızın, talebimizin cevabı olarak Rabbimiz, karşımıza kitabını serip: “Kullarım! Gerçekten hidâyet, gerçekten doğru yol istiyorsanız, işte kitabım! İşte hidâyet! Haydi buyurun onunla beraber olun!” Buyurarak kitabını hidâyet ve kulluk kitabı olarak ilan eder. Ve ardından da hemen imanın temellerini ortaya koyar. Allah’a, peygambere, peygamberliğe, âhirete, öldükten sonra tekrar dirilmeye olan inancı belirler.
Ve bu inançla alâkalı olarak, insanları kabul etme ve reddetme hususunda üç gruba ayırır: Müminler, kâfirler ve münâfıklar. Sonra Hz. Adem’in yeryüzünde Allah’ın halîfesi olarak tayin edilmesi, Hz. Adem’in cennetteki hayatı, şeytanın saptırmalarına kapılması, buna bağlı olarak cennetten çıkarılması, sonra tevbe edip Allah’a iltica etmesi, tevbesinin kabul ediliş olayı anlatılarak Adem soyunun hidâ*yette olabilme ve kalabilme yolları gösterilmiştir.
Daha sonra hidâyete dâvet, özellikle İsrâil oğullarına yöneltilir. Ve uzunca İsrâil oğulları kıssası söz konusu edilir.
Kur’an, Mekke’de genellikle İslâm’ı bilmeyen cahil Kureyş müşriklerine hitap ediyordu. Fakat Medine’de Allah’ın birliği, peygamberlik, âhiret, melekler gibi inançlara âşina olan yahudilerle de ilgilenmeye başladı. Bunlar Allah’ın Peygamberi Hz. Mûsâ’ya ve ona indirilen vahye inandıklarını söylüyorlardı. Ve ilke olarak onların yolu da Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın öğrettiği yolun, İslâm’ın aynısı idi. Fakat yüzyıllardan beri yollarını kaybetmişler, kitaplarını tahrif edip, dini birtakım âdetler manzumesi haline getirmişler, sapmışlar, sapıtmışlar ama, hayatlarından da memnun görünen insanlardı. Nitekim yıllar yılı kendilerini düzeltmek için gelen elçilerin hiç birisini kabule yanaşmamışlar ve üstelik onların baş düşmanı kesilmişlerdi. Bir de “Müslüman” adını bırakıp kendilerine “yahudi” adını takmışlar ve dini İsrâil oğullarının tekeline almışlardı.
İşte bakıyoruz ki; sûrenin üçte birine yakın bir bölümünün, İsrâil oğullarına hitap ettiğini görüyoruz. Sûrede onların ahlâken bozulmaları, dinden sapmaları ve sapıklık noktaları vurgulanır. Yahudilerin Rasûl-i Ekrem’e ve onun getirdiği hidâyete tabi olmalarının kendileri hakkında çok hayırlı olacağını anlatmak üzere, tarihte yaşanmış pek çok hadîseye değinilmiş, yahudilerin Kuran’ı kabul edenlerin ilki olmaları istenmiştir. Çünkü Hz. Muhammed’e indirilen kitabın Hz. Mû-sâ’ya indirilenin aynısı olduğu ısrarla beyan edilmiştir.
Yine Mekke’de genellikle İslâm’ın ana ilkelerini tebliğ etmek ve müminleri iman ve ahlâk yönünden eğitmeyi hedefleyen Kur’an’ın, Medine’de tüm Arabistan’dan toplanıp İslâm devletini kuran insanların kurdukları bu devletin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve hukukî problemlerine de değinmeye başladığını görüyoruz.
Bir de Medine’de, bu yeni dönemde, Mekke’de pek rastlanılmayan yeni bir insan tipi ortaya çıktı. Münâfikûn grubu zuhur etti. Münâfık, Medine toplumunda görülür. Mekke’de münâfık yoktur. İslâm’ın ve müslümanların zayıf olduğu bir toplumda münâfıklığa gerek de yoktur. Kâfir, böyle bir toplumda kâfirliğini gizleme zarureti duymaz. Ama Medine toplumunda, yâni İslâm’ın ve müslümanların güçlü olduğu toplumlarda kâfir, ya korkusundan, ya da menfaatlerini kaybetmemek için müslüman görünme zaruretini duyabilir.
Evet, Medine’de münâfıklar vardı. Bunlar:
a- Ya İslâm’ı içerden yıkmak için İslâm’a girmiş görünen kişilerdi.
b- Ya da çevreleri müslümanlar tarafından sarıldığı için ve dünyevî menfaatlerini kaybetmeme endişesiyle müslüman görünen insanlardı. Bunlar aslında düşmanlarla da münâsebetlerini sürdürüyorlardı. Gerek Medine’de için için İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlık besleyen yahudilerle, gerek Mekke müşrikleriyle, gerekse dış dünyada başka din ve inanç mensuplarıyla diyalog halinde idiler.
c- Bazıları da İslâm’ın gerçekliğine tam kani olamamış, tam tatmin olamamış, ama kabileleriyle birlikte mecburen müslüman olmuş kimselerdi. İşte Bakara’nın nazil olduğu dönemde her türden münâfıklar da türemeye başlamıştı. Bu yüzden Cenab-ı Hak bu sûrenin içinde münâfıkların özelliklerine dikkat çekmekte ve onlarla ilgili tâlimatlar beyan etmektedir.
Daha sonra yahudiler ataları olarak çok değer verdikleri ve Peygamber olarak kabul ettikleri Hz. İbrahim’e verilen hidâyetin aynısını getiren ve onun torunu ve izleyicisi olan Hz. Muhammed Aley-hisselâm’a tabi olmaları konusunda tekrar tekrar uyarılır. Hz. İbrahim ve onun Kâbe’yi inşa edişi ve İslâm toplumunun kıblesi olarak Kâbe ve İbrahim ilişkisi anlatılır.
Daha sonra tüm bu uyarılara rağmen hakkı kabule yanaşmayan İsrâil oğullarından liderliğin alınıp müslümanlara verildiğini beyan edercesine kıblenin, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan alınıp Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrildiği ilan edilir. Daha sonra liderliği üzerine alan bu ümmetin, bu ağır sorumluluğu kaldırabilmesi için onlara pratik çözümler sunulur. İslâm ümmetini ahlâken eğitmek için namaz, oruç, zekât, hac ve cihad gibi emirler farz kılınıyor.
Müminler Ulü’l emre itaat etme, âdil olma, verdikleri sözde durma, anlaşmalarına sâdık kalma, mallarını Allah yolunda harcama konularında teşvik ediliyor. Diğer taraftan ümmeti bozulup dağılmaktan korumak üzere içki, kumar, fâiz gibi pisliklerin de yasaklandığını görüyoruz.
Daha sonra sûrenin başında olduğu gibi son bölümlerinde de imanın temel ilkeleri bir daha tekrarlanıyor ve en son müslümanların İslâm’ı tebliğde çektikleri güçlükler sebebiyle, o sıralarda çok muhtaç oldukları bir dua ile sûre tamamlanıyor.
__________________
Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.

Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Belgin 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Ben Sana Gül Diyemem Hz.Muhammed(s.a.v) Belgin 0 2206 29 Eylül 2009 09:25
Bir evliyayı vesile ederek dua edilirmi? Soru Cevap Arşivi Kara Kartal 21 8900 24 Eylül 2009 09:38
Mahşerde âzâlarımızın konuşması Soru Cevap Arşivi KuM TaNeSi 1 2390 17 Eylül 2009 15:06
Zekâtını vermeyenlere ibrettir Sâlebe'nin servet... Zekat-İnfak dua dilencisi 1 2078 17 Eylül 2009 09:56
Yaşlı kadınların tesettürü... Tesettür Konuları Belgin 0 2412 07 Eylül 2009 08:26

Alt 21 Temmuz 2009, 11:22   Mesaj No:2
Kur'ân Kürsüsü

Medineweb Emekdarı
FECR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:FECR isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 6340
Üyelik T.: 19 Ocak 2009
Arkadaşları:20
Cinsiyet:Erkek
Memleket:ANKARA
Yaş:55
Mesaj: 6.106
Konular: 542
Beğenildi:974
Beğendi:212
Takdirleri:8498
Takdir Et:
Standart RE: Bakara suresi_giriş

Bakara suresi hakkında küçük anektodlar
-Kur'an'ın en uzun suresi:286 ayet
-Fatiha'da kulun Allah'tan istemiş olduğu duaya Allah'ın verdiği cevap:Bakara suresi
-Ashab arasında Bakara suresini bilmek-bakara suresine vakıf olmak bir ayrıcalık,üstünlük vesilesi( Falanca sahabe" bakara sahibi" anlamında)
-Mekke ortamından çıkıp Medine ortamına gelinmesinin göstergesi
-Vahyin yeni ufuklara yelken açması,yeni toplum,yeni strateji,yeni hareket metodu
-Mekke'de ummi toplumdan Medine-medeni topluma yol alış sürecinin başlangıcı
-Tertip sırasında emredilen ilk ayet:Bakara-21:Allah'a kulluk edin
-Tertip sırasında ilk yasaklanan eylem:Bakara-22 yani Allah'a şirk koşmamak
-Kur'anın en uzun ayetinin olduğu sure (tam 1 sayfa) Bakara-282 (Borç ayeti)
-Tevhidi anlatan en güzel ayet olan Ayetel kursinin olduğu sure
-Medine islam devletinin temellerinin atıldığı sure
-Medine Statukosunda etkin olan Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetlerin indiği sure
-Yahudi ve Hristiyanları yani ehli kitabı sorgulayıcı ve onlarla ortak noktalarda buluşmayı isteyen yani mutabakat zemini harcayan sure.Yani Peygamberini direk onlarla kıtal anlamında savaşa itmeyen bir sure.
-Medine Toplumunda farklı insan tiplerinin özelliklerinin ortaya konulduğu sure:
Müttaki-müminlerin özellikleri
Münafıklar (direk münafık olarak geçmez) özellikleri,hayatlarındaki gitgelleri,çelişkileri
Ehli Kitab'ın özellikleri,yanlış anlayışları
-İlk insan Hz.Adem'in yaratılışı ile ilgili bilgiler.Çünkü muhatab toplum bu konuda bilgi sahibi
-Tevhid Önderi İbrahim a.s'ı Yahudi ve Hristiyanların sahiblenmeleri,kendilerine maletmeleri
-israiloğullarına gelen peygamberler hakkında kısa bilgiler
-Kıble değişimi olayı
-Musa a.s kıssasından geniş olarak bahsedilmesi
-Süleyman a.s kıssasına değinilmesi
-Ramazan-oruç ,hacc gibi ibadetlerden bahsedilmesi
-Şeytanın pislikleri olarak bahsedilen amellerin yasak kılınması
-Evlilik-boşanma gibi hukuktan bahsedilmesi
-Davud a.s'dan bahsedilmesi
-İnfak gibi ayetlerin çok olması
-İnsanın günlük hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm bulan
ve buna benzer konuların işlendiği önemli bir sure
Kara Kartal beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Temmuz 2009, 11:27   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Emekdar Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Emekdar Üye isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 16627
Üyelik T.: 11 Şubat 2012
Arkadaşları:2
Cinsiyet:
Yaş:46
Mesaj: 4.084
Konular: 315
Beğenildi:42
Beğendi:0
Takdirleri:118
Takdir Et:
Standart RE: Bakara suresi_giriş

Bunlarda benim fizilal okurken bakara suresi ile ilgili aldığım notlar:

Bakara Suresi İlk 10 Ayet


1-Bakara suresi, Medine-i Münevverede İslam çağrısını, ve karşısındaki İsrailoğullarını tavırlarını, İslam dini esasları üzerinde büyüyen, islam toplumuna ve onun resule karşı tutumları ele alınırken yahudilerin münafıkların müşriklerin kurdukları sıkı işbirliği bunun etkileri anlatılır...
2-Yahudilerin Hz.İbrahim a.s yolundan ayrılmaları anlatılır.
3-Hicret hazırlığı ve sebebi
4-Mekkedeki müşriklerin baskısı yüzünden İslamı seçme durumu engellenmesi.
5-Kabenin bakımı ve korumasında görevli peygamber efendimizin akrabalarının bile mücadele etmesi...
6-Müslümanların ancak hicret sayesinde inançları doğrultusunda yaşamaları zafere ulaşması mümkün olacaktı...
7-Aynı zamanda habeşistanada hicret olmuştur.
8-Bu hicret edenler arap kabilelerinin önemli kişileri idi.Bu nedenle kabilelerinde sarsıntı meydana geliyordu.
9-Güvenli yer bulmakta habeşistana hicretin önemli sebebidir.
10-Taife giden peygamber efendimizi taşlamışlardır.
11-I. ve II.Akabe biatı yapılmıştır.
12-Biat olayı;Peygamberimizin mekkede hazrec kabilesine islamı anlatıp onların müslüman olmasıi ertesi yıl tekrar gelip müslüman olmaları karşısında şart olarak peygamberimizin malınızı ve canınızı korduğunuz gibi benide koruyun demesi BÜYÜK AKABE BİATI'dır...onlarda kabul etmişlerdir.
13-Medinede münafıklık başlangıcı (Genel başlık)
14-Medine yahudileri(Genel başlık)
15-Yahudiler, Evs ve hazrec kabileleri birbirine düşman olmasından faydalanmışlardır.İslam gelince bu düşmanlık ortadan kalktı ve yahudiler İslamı hedef almaya başladılar.
16-Yahudilerin peygamberimize düşmanlık etme sebebi son peygamberin arap olması ve kazandığı başarılar.
17-Üç grup insan Müslüman Kafir Münafık (Genel başlık)
18-Kuranda bu üç grup anlatıldıktan sonra bütün insanlar birinci gruptan olmaya davet ediliyor.
19-Elif Lam Mim:Kuran böyle harflerden meydana gelmiş olduğunu bildirerek meydan okuması belirtilmektedir.
20-Muttakilerin gaybe inanması bütün hayatının temel değerlerini oluşturduğu görülmesi.
21-Gaybe iman insanın yükselme merdiveninin ilk basamağıdır..
22-İnfak, zekatı sadakayı ve iyilik olarak gerçekleştiren her yardımı içine alan bir kavramdır.
23-Kafirlerin özellikleri gözlerine perde çekildiği belirtilmektedir.
24-Münafıkların bozgunculuğu ikiyüzlülüğü anlatılmaktadır.
Bakara Suresi 20.Ayetten İtibaren (Özet)
1-Şirk kavramı ve müşriklerin durumu(Genel başlık)
2-Kuran meydan okuyor, bir benzeri getirilemez..(Genel başlık)
3-Allahı inkar etme yaşam verme tekrar öldürme(Genel başlık)
4-Kuran kıssaları(Genel başlık)


Bakara Suresi 30.Ayetten İtibaren (Özet)
1-Hz.Adem kıssası(Genel başlık)
2-Allah halifelik gibi ağır bir görevi yerine getirmesi için kainatı yeni varlığına teslim ediyor.
3-Allah insana yeryüzünü teslim ederken nesnelere isim verme ve onları sembolize etmiştir.
4-Allah hz.ademe bu isimleri öğrettikten sonra bir takın nesneler önüne getirdi.Melekler bilemedi ve acizliklerini, bilmediklerini itiraf ettiler.
5-İblis melek değildir lakin onlarla yaşamaktaydı.
6-İblis cin taifesindendir.
7-Hz.adem ve hz.havvaya ağaca yaklaşmamaları emredildi.
8-Bu ağaca dokunulmamasının istenmesi insanı diğer varlıklardan hayvanlardan ayran iradenin ahdine bağlı kalmada gösterdiği sabır ve tahammülü ifade etmektedir.
9-Şeytan onları kandırdı ve cennetten çıkarıldılar.
10-Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti bundanda anlaşılacağına göre jz.daha işin başlangıcında yeryüzünde yaşamak üzere alınmıştı(yaratılmıştı) O halde yasak ağaç nerdeydi yeryüzünde yaşamak üzere yaratıldığıına göre buraya indirilişi nereden olmuştu.Bu deneme halife olarak insanın yetiştirilmesi ve hazırlanması için yapılmıştır.

Bakara Suresi 40.Ayetten İtibaren (Özet)
1-İsrailoğulları kıssası(Genel başlık)
2-İlahi nimeti değerlendirmeleri(Genel başlık)
3-İşkenceden onları Allahın kurtarması(Genel başlık)
su damlası beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Aralık 2009, 23:25   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Yitiksevda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Yitiksevda isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 2
Üyelik T.: 10 Nisan 2008
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Erkek
Memleket:MALAZGIRT
Yaş:46
Mesaj: 5.078
Konular: 295
Beğenildi:119
Beğendi:24
Takdirleri:153
Takdir Et:
Standart RE: Bakara suresi_giriş

Sanki Fâtiha sûresindeki bizim:
"Ya Rabbi, ne olur bize sırat-ı müstakimini göster! Bizi hidâyet yoluna iletiver ya Rabbi!"
(Fâtiha 6)
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Kasım 2013, 15:58   Mesaj No:5
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:68
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:43
Mesaj: 11.648
Konular: 1153
Beğenildi:10846
Beğendi:8460
Takdirleri:22220
Takdir Et:
Standart Cevap: Bakara suresi_giriş

rabbim ebeden razı olsun
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Alt 12 Mayıs 2023, 10:47   Mesaj No:6
Medineweb EDİTÖRÜ
su damlası - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: su damlası isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 13055
Üyelik T.: 18 Aralık 2010
Arkadaşları:20
Cinsiyet:-
Memleket:sivas
Mesaj: 10.162
Konular: 689
Beğenildi:7684
Beğendi:8489
Takdirleri:22367
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
Emekdar Üye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Bunlarda benim fizilal okurken bakara suresi ile ilgili aldığım notlar:

Bakara Suresi İlk 10 Ayet


1-Bakara suresi, Medine-i Münevverede İslam çağrısını, ve karşısındaki İsrailoğullarını tavırlarını, İslam dini esasları üzerinde büyüyen, islam toplumuna ve onun resule karşı tutumları ele alınırken yahudilerin münafıkların müşriklerin kurdukları sıkı işbirliği bunun etkileri anlatılır...
2-Yahudilerin Hz.İbrahim a.s yolundan ayrılmaları anlatılır.
3-Hicret hazırlığı ve sebebi
4-Mekkedeki müşriklerin baskısı yüzünden İslamı seçme durumu engellenmesi.
5-Kabenin bakımı ve korumasında görevli peygamber efendimizin akrabalarının bile mücadele etmesi...
6-Müslümanların ancak hicret sayesinde inançları doğrultusunda yaşamaları zafere ulaşması mümkün olacaktı...
7-Aynı zamanda habeşistanada hicret olmuştur.
8-Bu hicret edenler arap kabilelerinin önemli kişileri idi.Bu nedenle kabilelerinde sarsıntı meydana geliyordu.
9-Güvenli yer bulmakta habeşistana hicretin önemli sebebidir.
10-Taife giden peygamber efendimizi taşlamışlardır.
11-I. ve II.Akabe biatı yapılmıştır.
12-Biat olayı;Peygamberimizin mekkede hazrec kabilesine islamı anlatıp onların müslüman olmasıi ertesi yıl tekrar gelip müslüman olmaları karşısında şart olarak peygamberimizin malınızı ve canınızı korduğunuz gibi benide koruyun demesi BÜYÜK AKABE BİATI'dır...onlarda kabul etmişlerdir.
13-Medinede münafıklık başlangıcı (Genel başlık)
14-Medine yahudileri(Genel başlık)
15-Yahudiler, Evs ve hazrec kabileleri birbirine düşman olmasından faydalanmışlardır.İslam gelince bu düşmanlık ortadan kalktı ve yahudiler İslamı hedef almaya başladılar.
16-Yahudilerin peygamberimize düşmanlık etme sebebi son peygamberin arap olması ve kazandığı başarılar.
17-Üç grup insan Müslüman Kafir Münafık (Genel başlık)
18-Kuranda bu üç grup anlatıldıktan sonra bütün insanlar birinci gruptan olmaya davet ediliyor.
19-Elif Lam Mim:Kuran böyle harflerden meydana gelmiş olduğunu bildirerek meydan okuması belirtilmektedir.
20-Muttakilerin gaybe inanması bütün hayatının temel değerlerini oluşturduğu görülmesi.
21-Gaybe iman insanın yükselme merdiveninin ilk basamağıdır..
22-İnfak, zekatı sadakayı ve iyilik olarak gerçekleştiren her yardımı içine alan bir kavramdır.
23-Kafirlerin özellikleri gözlerine perde çekildiği belirtilmektedir.
24-Münafıkların bozgunculuğu ikiyüzlülüğü anlatılmaktadır.
Bakara Suresi 20.Ayetten İtibaren (Özet)
1-Şirk kavramı ve müşriklerin durumu(Genel başlık)
2-Kuran meydan okuyor, bir benzeri getirilemez..(Genel başlık)
3-Allahı inkar etme yaşam verme tekrar öldürme(Genel başlık)
4-Kuran kıssaları(Genel başlık)


Bakara Suresi 30.Ayetten İtibaren (Özet)
1-Hz.Adem kıssası(Genel başlık)
2-Allah halifelik gibi ağır bir görevi yerine getirmesi için kainatı yeni varlığına teslim ediyor.
3-Allah insana yeryüzünü teslim ederken nesnelere isim verme ve onları sembolize etmiştir.
4-Allah hz.ademe bu isimleri öğrettikten sonra bir takın nesneler önüne getirdi.Melekler bilemedi ve acizliklerini, bilmediklerini itiraf ettiler.
5-İblis melek değildir lakin onlarla yaşamaktaydı.
6-İblis cin taifesindendir.
7-Hz.adem ve hz.havvaya ağaca yaklaşmamaları emredildi.
8-Bu ağaca dokunulmamasının istenmesi insanı diğer varlıklardan hayvanlardan ayran iradenin ahdine bağlı kalmada gösterdiği sabır ve tahammülü ifade etmektedir.
9-Şeytan onları kandırdı ve cennetten çıkarıldılar.
10-Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti bundanda anlaşılacağına göre jz.daha işin başlangıcında yeryüzünde yaşamak üzere alınmıştı(yaratılmıştı) O halde yasak ağaç nerdeydi yeryüzünde yaşamak üzere yaratıldığıına göre buraya indirilişi nereden olmuştu.Bu deneme halife olarak insanın yetiştirilmesi ve hazırlanması için yapılmıştır.

Bakara Suresi 40.Ayetten İtibaren (Özet)
1-İsrailoğulları kıssası(Genel başlık)
2-İlahi nimeti değerlendirmeleri(Genel başlık)
3-İşkenceden onları Allahın kurtarması(Genel başlık)
__________________

"Bir yαrım αklın kuyusundα öbür yαrım αşkın kuytusundα...
Cennet ve cehennem αrαsındα.Ucu sırαttαn geçen bir uçurum kenαrındα...
Â'râftα.....
Ârâfın dα αrαsındα...Ar ve αf yαrαsındα..."
Alıntı ile Cevapla
Alt 13 Mayıs 2023, 23:48   Mesaj No:7
Medineweb Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu: ÂlâLeyl isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 58435
Üyelik T.: 07 Kasım 2017
Arkadaşları:2
Cinsiyet:Erkek
Yaş:36
Mesaj: 147
Konular: 14
Beğenildi:210
Beğendi:251
Takdirleri:3358
Takdir Et:
Standart

6.İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn(yu'minûne).
7.Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem'ıhim, ve alâ ebsârihim gışâvetun, ve lehum azâbun azîm(azîmun).
8.Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhıri ve mâ hum bi mu'minîn(mu'minîne).
9.Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş'urûn(yeş'urûne).
10.Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).
11.Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardı, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).
12.E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş'urûn(yeş'urûne).
13.Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu'minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya'lemûn(ya'lemûne).
su damlası beğendi.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Bakara Süresini İnceliyorum. YASEMİN ATAMAN Sorularla Sureleri Tanıyalım 33 04 Mart 2016 16:27
Bakara son ayetler (Amenerrasülü) - İslaminesil Videolar/Slaytlar 1 17 Ağustos 2015 21:58
Kıble Meselesi (bakara 142-152) Medineweb Kur'ân-ı Kerim Genel 0 02 Mayıs 2011 14:19
BAKARA 168...AYETLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... HALUK GÜMÜŞTABAK Makale ve Köşe Yazıları 1 04 Ekim 2009 23:08
Bakara Suresi Verda_Naz Hadis-i Şerif 3 23 Kasım 2008 23:58

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

 Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.