Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 3.Sınıf Dersleri > Sistematik Kelam

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  29 Aralık 2013 (00:04), Konuya Son Cevap : 09 Aralık 2017 (09:06). Konuya 1 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 29 Aralık 2013, 00:04   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:47
Mesaj: 2.840
Konular: 337
Beğenildi:884
Beğendi:190
Takdirleri:3173
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Ilitam sistematik kelam vize soruları

Ilitam sistematik kelam vize soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünce tarihinde Kelam ilmine verilen isimlerden birisi değildir?
a) el-Fıkhu’l-Ekber
b) Akâid İlmi
c) Ahiret İlmi
d) Tevhid İlmi
e) Usûlu’d-Dîn
2. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin faydalarından(gayelerinden) değildir?
a) Diğer dinî ilimlere temel teşkil eder
b) Doğru yolu arayanları, gerekli delilleri izah etmek suretiyle dini akidelere irşad eder; buna karşın aleyhlerine deliller getirmek suretiyle inatçıları susturur
c) Bireyin amellerinde ihlaslı olması için sağlam bir niyete ve fiillerle alakalı hükümlerde sağlam bir itikada sahip olmasını sağlar
d) Gerçek müminle münafığın ayırt edilmesini sağlar.
e) Kişiyi taklidin düşük seviyesinden yakînî imanın doruklarına ulaştırır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilmi ile pozitif bilimleri birbirinden ayıran özelliklerden biridir?
a) Kelamın varlığı konu edinmesi
b) Pozitif bilimlerin akli delilleri kullanması
c) Pozitif bilimlerin gözlem ve tecrübeye dayanması
d) Kelamın varlığı başlangıç ve sonu itibarıyla ele alması
e) Kelamın varlık hakkında hükümler koyması
4. Aşağıdaki isimlerden hangisi kader tartışmalarını ilk olarak başlatan kişidir?
a) Mabed el-Cühenî
b) Gaylan ed-Dımeşkî
c) Ca’d b. Dirhem
d) Cehm b. Safvan
e) Hasan el-Basrî
5. Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu savunarak Mihne Dönemini başlatan halife aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vâsık
b) Muaviye
c) Mu’tasım
d) Mütevekkil
e) Me’mûn
6. İtikâdî kavramların tanımlanması ve ahiretteki karşılığının belirlenmesi konuları Kelam ilminde hangi başlık altında incelenmiştir?
a) el-Mebâhisu’l-İ’tikâdiyye.
b) el-Mebâdi ve’l-Mekâsıd.
c) el-Esmâ ve’l-Ahkâm.
d) el-Esmâu’d-Dîniyye ve’l-Uhreviyye.
e) el-Ahkâmu’l-İ’tikâdiyye.
7. Aşağıdaki mezheplerden hangisi “İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amellerden ibarettir” görüşünde değildir?
a) Selef
b) Zeydiyye
c) Mu’tezile
d) Hâricîler
e) Eş’arîler
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispat için kullanılan aklî delillerden birisidir?
a) Mu’cize
b) Tevarüd delili
c) Fıtrat delili
d) Temanu delili
e) İmkân delili
9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğini ispat için mu’cize delilini kullanan mütekellimdir?
a) Gazzâlî
b) Maturîdî
c) Eş’ârî
d) Cüveynî
e) Ebû Hanife
10. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti” ayeti, aşağıdaki tevhidi ispat delillerinden hangisi için temel olmuştur?
a) Temânu
b) Gâye
c) Nizam
d) Mu’cize
e) Tevârüd
11. Aşağıdakilerden hangisi haberî sıfatlardan değildir?
a) Yed
b) Vücud
c) İtyan
d) Nüzûl
e) Vech
12. Haberi sıfatların anlaşılması noktasında Selef âlimlerinin takip ettikleri metot aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecsim
b) Tevil
c) Re’y
d) Teşbih
e) Tevkif
13. Sıfatların Allah’ın zâtına yakışır bir şekilde kabul edip onların manasını tayin etmeyi sakıncalı gören ekol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutezile
b) Maturidiyye
c) Selef
d) Halef
e) Eş’ariyye
14. Allah’ın Selbî sıfatlarının tamamını kapsayan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vahdaniyet
b) Kıdem
c) Muhâlefetün li’l-Havâdîs
d) Bekâ
e) Hayat
15. Kalıtım ve kaderin birbiriyle ilgisi konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisi ileri sürülmemiştir?
a) Kalıtım, bazı eylemlerin insandan zorunlu olarak meydana gelmesinde bir kısım roller oynayabilir,
b) Kalıtım, yanlış bir anlayıştır, çünkü henüz ispat edilmiş değildir,
c) Psikolojik verasetlerin varlığı şüphelidir,
d) Kötü huylar ve hastalıklar kalıtımla geçebilir, fakat karakterler geçemez,
e) Yaratılıştan gelme özelliklerin kalıtım yoluyla geçmesi biyolojide ele alınmamıştır.
16. Aşağıdakilerden hangisi Cebriyeciliğin doğmasında etkili olan yanlış anlamalardan biri değildir?
a) Alışkanlıkların tabii (doğal) bir etken gibi kabul edilmesi
b) Öldürülen insanın ecelinin öldürmeye bağlı olmadığının kabul edilmesi
c) Dua ve sadakanın ömrün uzatılmasında etkili olmayacağının sanılması
d) Âdet (gelenek) ve îtiyadların (alışkanlıklar) farklı kabul edilmesi
e) Allah’ın cennetlik ve cehennemlik olacak insanları önceden bilip, yazmasının bir zorlama olarak değerlendirilmesi.
17. “Mutlak gayb bilgisine sahip olma” özelliği ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Peygamberler için vacip sıfattır.
b) Peygamberler için mümkün sıfattır.
c) Peygamberler için imkânsız sıfattır.
d) Peygamberlerde bulunmayan fakat sonradan elde ettiği sıfattır.
e) Peygamberlerde aklen mümkün ama var olması imkânsız sıfattır.
18. Aşağıdakilerden hangisi mucize ile sihir arasındaki farklardan değildir?
a) Mucize Allah’ın fiilidir sihir değildir.
b) Mucize sıradan sebeplerden meydana gelir, fakat sihir böyle değildir.
c) Mucize gösteren kişiler ahlak öğreticileridir, sihir yapanlar ise insanları eğlendirirler.
d) Mucizeyi tasdik etmek, sihre inanmamak şarttır.
e) Sihir olağanüstü şeylerdendir, fakat mucize değildir.
19. Aşağıdakilerden hangisi “diğer harika olaylar” kategorisinden değildir?
a) Mucize
b) İstidrac
c) Meunet
d) Keramet
e) Sihir
20. Aşağıdaki sebeplerden hangisi akıl açısından peygamber göndermenin imkânını ortaya koymaktadır?
a) Aklın kendi başına kavrayabildiği bilgilerden dolayı.
b) Aklın kendi başına kavrayamadığı bilgilerden dolayı.
c) Fizik-ötesi âleme ait bilgileri bilme zorunluluğundan dolayı
d) Nübüvveti kabul etmenin mecburi olduğundan dolayı.
e) Mutlak gerçeği bulma ve tayin etme yetisine sahip olduğundan dolayı.
21. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Peygamber göndermek zorunludur ve aklen mümkün değildir.
b) Peygamber göndermek mümkündür ve aklen zorunludur.
c) Peygamber göndermek imkânsızdır ama aklen mümkündür.
d) Peygamber göndermek zorunludur ama aklen imkânsız değildir.
e) Peygamber göndermek aklen ve fiilen zorunludur.
22. Aşağıdakilerden hangi özellik nübüvvetin niteliklerindendir?
a) Nübüvvet için belirlenmiş bir dilin olması.
b) Üstün özelliklerle donatılmış olması.
c) Nebinin Allah tarafından seçilen bir kişi olması
d) Nübüvvet makamında olan kişinin insanlara sanat ve meslek öğretimini vermesi.
e) İnsanlara Kur’an’ı talim ettirmesi.
23. Aşağıdakilerden hangisi Kilise’nin geçerli saymadığı İncillerden biri değildir?
a) Yunan İncili
b) Ermeni İncili
c) Arap İncili
d) Ebiyonitlerin İncili
e) Mısırlıların İncili
24. Aşağıdakilerden hangisi Eski Ahid’in ilk beş kitabından biri değildir?
a) Tekvin
b) Tensiye
c) Kronitliler
d) Çıkış
e) Levililer
25. “Onunla(Cibril) beraber acele ederek, dilini onunla(Kur’ân’ı okuma sebebiyle)hareket ettirme. Onu toplamak ve okumak bize aittir. Biz onu okuyunca sen okunuşunu takip et” âyeti, aşağıdaki sonuçlardan hangisine delalet eder?
a) Cibril’in Kur’ân manalarını lafza dönüştürdüğüne
b) Hz. Muhammed(sav)’in Kur’ân manalarını lafza dönüştürdüğüne
c) Hz. Muhammed(sav)’in okuma yazma bilmediğine
d) Cibril ve Hz. Muhammed(sav)’in Kur’ân lafızlarını oluşturduklarına
e) Kur’ân lafızlarının Allah tarafından belirlendiğine
26. “eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn” isimli eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
a) Kâdı Abdulcebbar
b) Bağdâdî
c) Sâbûnî
d) Gazâlî
e) Cüveynî
27. Kelam ilminin temel konularının anlaşılmasına temel teşkil edecek prensiplere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) mesâil ve mekâsıd
b) meani
c) mevazi
d) vesâil
e) mesanid
28. Aşaıdaki isimlerden hangisi “İman kalp ile tasdîk, dil ile ikrardır” görüşüne sahiptir?
a) Fahru’l-İslâm Pezdevî
b) Ebu’l-Mu’în en-Nesefî
c) İbn Hazm
d) Cehm b. Safvân
e) Ebu Ali el-Cübbâî
29. “Allah’ın cevher, cisim, araz olmaması; bir mekân ve cihet (yön) de bulunmaması; zıddı ve dengi olmaması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cevher
b) Mümkin
c) Ehad
d) Araz
e) Vâhid
30. Varlıkları ancak nassın (Kur’an ve Hadis) haber vermesiyle bilinebilen, bir başka ifadeyle varlıklarını tespitte akıl yürütme imkânı bulunmayan yalnız haber ve işitme yoluyla sabit olan sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Selbî sıfatlar
b) Haberî sıfatlar
c) Sem’î sıfatlar
d) Subuti sıfatlar
e) Tenzihi sıfatlar
31. Aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi Kur’an’a uygun düşmemektedir?
a) İnsanda kötülük baskındır, çünkü şeytan güçlüdür,
b) İnsan nefsinde iyilik eğilimi ile birlikte, kötülük eğilimi de vardır,
c) Kötülük değil, iyilik asıldır,
d) İnsanın yaratılış gayesi iyiliktir,
e) Allah, cehennemi kötülerle dolduracağına yemin etmiştir.
32. Zebur’un İbranice’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sefer Moşe
b) Sefer Tehilim
c) Mezmurlar
d) Soferim
e) Sefer Davud
CEVAPLAR
1. C 2. D 3. D 4. A 5. E 6. C 7. E 8. E 9. B 10. A
11. B 12. E 13. C 14. C 15. E 16. D 17. C 18. B 19. A
20.B 21. D 22. A 23. A 24. C 25. E 26. E 27. D 28. A
29. C 30. B 31. A 32. B
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Abdulmelik 0 321 27 Nisan 2020 20:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1706 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 8301 21 Ocak 2017 09:42

Alt 09 Aralık 2017, 09:06   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:muneyu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 58731
Üyelik T.: 09 Aralık 2017
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart kelam sorular

Alıntı:
Abdulmelik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
1. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünce tarihinde Kelam ilmine verilen isimlerden birisi değildir?
a) el-Fıkhu’l-Ekber
b) Akâid İlmi
c) Ahiret İlmi
d) Tevhid İlmi
e) Usûlu’d-Dîn
2. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin faydalarından(gayelerinden) değildir?
a) Diğer dinî ilimlere temel teşkil eder
b) Doğru yolu arayanları, gerekli delilleri izah etmek suretiyle dini akidelere irşad eder; buna karşın aleyhlerine deliller getirmek suretiyle inatçıları susturur
c) Bireyin amellerinde ihlaslı olması için sağlam bir niyete ve fiillerle alakalı hükümlerde sağlam bir itikada sahip olmasını sağlar
d) Gerçek müminle münafığın ayırt edilmesini sağlar.
e) Kişiyi taklidin düşük seviyesinden yakînî imanın doruklarına ulaştırır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilmi ile pozitif bilimleri birbirinden ayıran özelliklerden biridir?
a) Kelamın varlığı konu edinmesi
b) Pozitif bilimlerin akli delilleri kullanması
c) Pozitif bilimlerin gözlem ve tecrübeye dayanması
d) Kelamın varlığı başlangıç ve sonu itibarıyla ele alması
e) Kelamın varlık hakkında hükümler koyması
4. Aşağıdaki isimlerden hangisi kader tartışmalarını ilk olarak başlatan kişidir?
a) Mabed el-Cühenî
b) Gaylan ed-Dımeşkî
c) Ca’d b. Dirhem
d) Cehm b. Safvan
e) Hasan el-Basrî
5. Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu savunarak Mihne Dönemini başlatan halife aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vâsık
b) Muaviye
c) Mu’tasım
d) Mütevekkil
e) Me’mûn
6. İtikâdî kavramların tanımlanması ve ahiretteki karşılığının belirlenmesi konuları Kelam ilminde hangi başlık altında incelenmiştir?
a) el-Mebâhisu’l-İ’tikâdiyye.
b) el-Mebâdi ve’l-Mekâsıd.
c) el-Esmâ ve’l-Ahkâm.
d) el-Esmâu’d-Dîniyye ve’l-Uhreviyye.
e) el-Ahkâmu’l-İ’tikâdiyye.
7. Aşağıdaki mezheplerden hangisi “İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amellerden ibarettir” görüşünde değildir?
a) Selef
b) Zeydiyye
c) Mu’tezile
d) Hâricîler
e) Eş’arîler
8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispat için kullanılan aklî delillerden birisidir?
a) Mu’cize
b) Tevarüd delili
c) Fıtrat delili
d) Temanu delili
e) İmkân delili
9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğini ispat için mu’cize delilini kullanan mütekellimdir?
a) Gazzâlî
b) Maturîdî
c) Eş’ârî
d) Cüveynî
e) Ebû Hanife
10. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti” ayeti, aşağıdaki tevhidi ispat delillerinden hangisi için temel olmuştur?
a) Temânu
b) Gâye
c) Nizam
d) Mu’cize
e) Tevârüd
11. Aşağıdakilerden hangisi haberî sıfatlardan değildir?
a) Yed
b) Vücud
c) İtyan
d) Nüzûl
e) Vech
12. Haberi sıfatların anlaşılması noktasında Selef âlimlerinin takip ettikleri metot aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecsim
b) Tevil
c) Re’y
d) Teşbih
e) Tevkif
13. Sıfatların Allah’ın zâtına yakışır bir şekilde kabul edip onların manasını tayin etmeyi sakıncalı gören ekol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutezile
b) Maturidiyye
c) Selef
d) Halef
e) Eş’ariyye
14. Allah’ın Selbî sıfatlarının tamamını kapsayan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vahdaniyet
b) Kıdem
c) Muhâlefetün li’l-Havâdîs
d) Bekâ
e) Hayat
15. Kalıtım ve kaderin birbiriyle ilgisi konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisi ileri sürülmemiştir?
a) Kalıtım, bazı eylemlerin insandan zorunlu olarak meydana gelmesinde bir kısım roller oynayabilir,
b) Kalıtım, yanlış bir anlayıştır, çünkü henüz ispat edilmiş değildir,
c) Psikolojik verasetlerin varlığı şüphelidir,
d) Kötü huylar ve hastalıklar kalıtımla geçebilir, fakat karakterler geçemez,
e) Yaratılıştan gelme özelliklerin kalıtım yoluyla geçmesi biyolojide ele alınmamıştır.
16. Aşağıdakilerden hangisi Cebriyeciliğin doğmasında etkili olan yanlış anlamalardan biri değildir?
a) Alışkanlıkların tabii (doğal) bir etken gibi kabul edilmesi
b) Öldürülen insanın ecelinin öldürmeye bağlı olmadığının kabul edilmesi
c) Dua ve sadakanın ömrün uzatılmasında etkili olmayacağının sanılması
d) Âdet (gelenek) ve îtiyadların (alışkanlıklar) farklı kabul edilmesi
e) Allah’ın cennetlik ve cehennemlik olacak insanları önceden bilip, yazmasının bir zorlama olarak değerlendirilmesi.
17. “Mutlak gayb bilgisine sahip olma” özelliği ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Peygamberler için vacip sıfattır.
b) Peygamberler için mümkün sıfattır.
c) Peygamberler için imkânsız sıfattır.
d) Peygamberlerde bulunmayan fakat sonradan elde ettiği sıfattır.
e) Peygamberlerde aklen mümkün ama var olması imkânsız sıfattır.
18. Aşağıdakilerden hangisi mucize ile sihir arasındaki farklardan değildir?
a) Mucize Allah’ın fiilidir sihir değildir.
b) Mucize sıradan sebeplerden meydana gelir, fakat sihir böyle değildir.
c) Mucize gösteren kişiler ahlak öğreticileridir, sihir yapanlar ise insanları eğlendirirler.
d) Mucizeyi tasdik etmek, sihre inanmamak şarttır.
e) Sihir olağanüstü şeylerdendir, fakat mucize değildir.
19. Aşağıdakilerden hangisi “diğer harika olaylar” kategorisinden değildir?
a) Mucize
b) İstidrac
c) Meunet
d) Keramet
e) Sihir
20. Aşağıdaki sebeplerden hangisi akıl açısından peygamber göndermenin imkânını ortaya koymaktadır?
a) Aklın kendi başına kavrayabildiği bilgilerden dolayı.
b) Aklın kendi başına kavrayamadığı bilgilerden dolayı.
c) Fizik-ötesi âleme ait bilgileri bilme zorunluluğundan dolayı
d) Nübüvveti kabul etmenin mecburi olduğundan dolayı.
e) Mutlak gerçeği bulma ve tayin etme yetisine sahip olduğundan dolayı.
21. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Peygamber göndermek zorunludur ve aklen mümkün değildir.
b) Peygamber göndermek mümkündür ve aklen zorunludur.
c) Peygamber göndermek imkânsızdır ama aklen mümkündür.
d) Peygamber göndermek zorunludur ama aklen imkânsız değildir.
e) Peygamber göndermek aklen ve fiilen zorunludur.
22. Aşağıdakilerden hangi özellik nübüvvetin niteliklerindendir?
a) Nübüvvet için belirlenmiş bir dilin olması.
b) Üstün özelliklerle donatılmış olması.
c) Nebinin Allah tarafından seçilen bir kişi olması
d) Nübüvvet makamında olan kişinin insanlara sanat ve meslek öğretimini vermesi.
e) İnsanlara Kur’an’ı talim ettirmesi.
23. Aşağıdakilerden hangisi Kilise’nin geçerli saymadığı İncillerden biri değildir?
a) Yunan İncili
b) Ermeni İncili
c) Arap İncili
d) Ebiyonitlerin İncili
e) Mısırlıların İncili
24. Aşağıdakilerden hangisi Eski Ahid’in ilk beş kitabından biri değildir?
a) Tekvin
b) Tensiye
c) Kronitliler
d) Çıkış
e) Levililer
25. “Onunla(Cibril) beraber acele ederek, dilini onunla(Kur’ân’ı okuma sebebiyle)hareket ettirme. Onu toplamak ve okumak bize aittir. Biz onu okuyunca sen okunuşunu takip et” âyeti, aşağıdaki sonuçlardan hangisine delalet eder?
a) Cibril’in Kur’ân manalarını lafza dönüştürdüğüne
b) Hz. Muhammed(sav)’in Kur’ân manalarını lafza dönüştürdüğüne
c) Hz. Muhammed(sav)’in okuma yazma bilmediğine
d) Cibril ve Hz. Muhammed(sav)’in Kur’ân lafızlarını oluşturduklarına
e) Kur’ân lafızlarının Allah tarafından belirlendiğine
26. “eş-Şâmil fî Usûli’d-Dîn” isimli eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
a) Kâdı Abdulcebbar
b) Bağdâdî
c) Sâbûnî
d) Gazâlî
e) Cüveynî
27. Kelam ilminin temel konularının anlaşılmasına temel teşkil edecek prensiplere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) mesâil ve mekâsıd
b) meani
c) mevazi
d) vesâil
e) mesanid
28. Aşaıdaki isimlerden hangisi “İman kalp ile tasdîk, dil ile ikrardır” görüşüne sahiptir?
a) Fahru’l-İslâm Pezdevî
b) Ebu’l-Mu’în en-Nesefî
c) İbn Hazm
d) Cehm b. Safvân
e) Ebu Ali el-Cübbâî
29. “Allah’ın cevher, cisim, araz olmaması; bir mekân ve cihet (yön) de bulunmaması; zıddı ve dengi olmaması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cevher
b) Mümkin
c) Ehad
d) Araz
e) Vâhid
30. Varlıkları ancak nassın (Kur’an ve Hadis) haber vermesiyle bilinebilen, bir başka ifadeyle varlıklarını tespitte akıl yürütme imkânı bulunmayan yalnız haber ve işitme yoluyla sabit olan sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Selbî sıfatlar
b) Haberî sıfatlar
c) Sem’î sıfatlar
d) Subuti sıfatlar
e) Tenzihi sıfatlar
31. Aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi Kur’an’a uygun düşmemektedir?
a) İnsanda kötülük baskındır, çünkü şeytan güçlüdür,
b) İnsan nefsinde iyilik eğilimi ile birlikte, kötülük eğilimi de vardır,
c) Kötülük değil, iyilik asıldır,
d) İnsanın yaratılış gayesi iyiliktir,
e) Allah, cehennemi kötülerle dolduracağına yemin etmiştir.
32. Zebur’un İbranice’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sefer Moşe
b) Sefer Tehilim
c) Mezmurlar
d) Soferim
e) Sefer Davud
CEVAPLAR
1. C 2. D 3. D 4. A 5. E 6. C 7. E 8. E 9. B 10. A
11. B 12. E 13. C 14. C 15. E 16. D 17. C 18. B 19. A
20.B 21. D 22. A 23. A 24. C 25. E 26. E 27. D 28. A
29. C 30. B 31. A 32. B
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
İnönü İlitam Sistematik Kelam Vize Soruları Mihrinaz MALATYA İNÖNÜ İlitam 0 14 Kasım 2016 08:55
OMU ilitam Sistematik Kelam(2011)Büt Soruları Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 07 Kasım 2016 07:23
omu ilitam sistematik kelam 1.ünite soruları Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 08 Aralık 2014 22:22
Sakarya ilitam sistematik kelam soruları Medineweb SAKARYA İlitam 4 13 Kasım 2014 19:53
İstanbul ilitam sistematik kelam vize soruları 2012 JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 04 Kasım 2014 13:58

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288