Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İMAM HATİP,KURAN KURSU-SEVİYE TESBİT-HACC-YURT DIŞI-DGS-ÖSYM-SINAVLARI.::. > Diyanetin Yeterlilik Sınavları > Diyanet Hacc Görevlileri Sınavı

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medine-web,Açılış Tarihi:  29 Ocak 2012 (15:33), Konuya Son Cevap : 29 Ocak 2012 (15:33). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 29 Ocak 2012, 15:33   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Medine-web - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medine-web isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14Haziran 2007
Arkadaşları:8
Cinsiyet:Erkek
Yaş:50
Mesaj: 2.998
Konular: 339
Beğenildi:1196
Beğendi:350
Takdirleri:8173
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 2007 Hacc sınavı Soru ve cevapları

2007 Hacc sınavı Soru ve cevapları

1
T.C.
BA
ŞBAKANLIK
Diyanet
İşleri Başkanlığı

Hac Dairesi Ba
şkanlığı

K
İTAPÇIK TÜRÜ

A
2007 YILI HAC ORGAN
İZASYONU
Bayan
İrşad ve Din Görevlilerinin Seçimi
Test Soru Kitapç
ığı

27/05/2007
1. Hz. Osman’
ın zamanında
Mushaf’
ın çoğaltılması ile ilgili heyetin
ba
şkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ali b. Ebî Talib
b) Abdurrahman b. Avf
c) Zeyd b. Sabit
d) Abdullah b. Ömer
2. A
şağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın
isimlerinden biri de
ğildir?

a) Ümmü’l-kitap
b) Mesânî
c) Kitap
d) Ümmü’l-kurrâ
3. A
şağıdakilerden hangisi vahiy
kâtiplerinden de
ğildir?

a)
Şurahbil b. Hasene
b) Cabir b. Abdullah
c) Abdullah b. Revâha
d) Muaviye b. Ebî Süfyân

4. A
şağıdakilerden hangisi en son
nazil oldu
ğu söylenen ayetlerden biridir?

a)
يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176)

b)
يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)

c)
وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)

d)
يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)

5. “
Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i
İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i
İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,
Mâide, Enfâl
d) Bakara, Nisa, Âl-i
İmrân, İsrâ, Mâide,
Enfâl, A’râf

6. A
şağıdakilerden hangisi Mekkî
surelerden de
ğildir?

a)
İçinde secde ayeti bulunan sureler
b)
İçinde “kellâ” kelimesi bulunan
sureler
c) Bakara suresi hariç- Âdem ve
İblis
k
ıssasını anlatan sureler
d) Cihad hükümleri içeren sureler

7. “
şkilü’l-Kur’ân” ifadesinin
tan
ımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’
ın anlaşılması zor olan
ayetleri demektir.
b) Aralar
ında tenakuz ve ihtilaf olduğu
zannedilen ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çeli
şkili olduğu
zannedilen ayetlere denir.
d) Anlam
ı kapalı olan ayetlere denir.

8. A
şağıdaki kelimelerden hangisi
Lafızları aynı, anlamları farklı olan
kelimelerdir
” tanımını ifade eder?

a) Müte
şabih
b) Vücuh
c) Nezâir
d) Müteradif

9
. Kur’ân ve Sünnetin açık
hükümlerine ayk
ırı olarak yapılan
tefsirlere ne ad verilir?

a)
İşârî tefsir
b) Hermonatik
c)
İlhâdî tefsir
d) Semantik

10. Taberî’nin kaleme ald
ığı tefsirin
özgün ad
ı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân
,

d) Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl
11. Müessirden esere ya da
kanunlardan hadiselere götüren delile ne
ad verilir?
a) Burhân-
ı temanu’
b) Burhân-
ı innî
c) Burhân-
ı limmî
d) Burhân-
ı fıtrî

12. “
Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın
ad
ıdır?

a) Tevrat
b)
İncil
c) Zebur
d) Matta
4

13. Kur’ân’
ın bir bütün olarak
indirildi
ği dünya semasında bulunan yerin
ad
ı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beyt-i ma’mûr
b) Beytü’l-izze
c) Levh-
ı mahfuz
d) Beytü’l-kelâm

14. Ölümden sonra ba
şlayan ve
mah
şerdeki dirilişe kadar devam eden
hayat
ı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Berzah
b) A’râf
c) Bezm-i elest
d) Beyt-i ma’mur
15. “
İnsan, özgür bir cüz’î iradeye
sahiptir
” görüşü hangi mezhebe aittir?

a) E
ş’ariyye
b) Mutezile
c) Matüridiyye
d) Cehmiyye

16. “
Husün ve kubuh akıl ile
bilinebilir
” görüşünü savunan mezhep
hangisidir?

a) Matüridiyye
b) Cebriyye
c) Mutezile
d) E
ş’ariyye

17. “
Dinî tebliğat olmazsa akıl ile
Allah bilinemez
” görüşü hangi mezhebe
aittir?

a) E
ş’ariyye
b) Mutezile

c)
Şi’a

d)
Cebriyye

18. “
Peygamber olabilmek için erkek
olmak
şart değildir
” görüşü hangi mezhebe
aittir?

a) Cebriyye
b) Matüridiyye
c) E
ş’ariyye
d) Mutezile

19. A
şağıdakilerden hangisi Selef
metodunun esaslar
ından değildir.

a) Marifet
b) Takdis
c) Tasdik
d) Sükût
20. “
Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Beyt-i ma’mur’u devaml
ı tavaf eden
meleklerin ad
ıdır.
b) Ar
şın etrafında bulunan meleklerin
ad
ıdır.
c) Levh-
ı mahfuzu korumakla görevli
meleklerin ad
ıdır.
d) Bir cin taifesinin ad
ıdır.

21. A
şağıdakilerden hangisi ay / hayız
halinin en az müddeti hakk
ında sırasıyla
Hanefi ve
Şafii mezheplerinin görüşlerini
birlikte yans
ıtmaktadır?

a) 2–3 gün
b) 3–1 gün
c) 3–5 gün
d) 2–2 gün
22. A
şağıdakilerden hangisi loğusalık
halinin azami müddeti hakk
ında sırasıyla
Hanefi ve
Şafii mezheplerinin görüşlerini
birlikte yans
ıtmaktadır?

a) 20–35 gün
b) 25–60 gün
c) 40–35 gün
d) 40–60 gün
23. Mest üzerine meshin müddeti
konusunda a
şağıdakilerden hangisi
do
ğrudur?

a) Mukim için bir gün bir gece, misafir
için üç gün iki gece
b) Mukim için iki gün iki gece, misafir
için üç gün üç gece
c) Mukim için bir gün iki gece, misafir
için iki gün iki gece
d) Mukim için bir gün bir gece, misafir
için üç gün üç gece
5
24. A
şağıdakilerden hangisi namazla
ilgili bir terim de
ğildir?

a) Tergib
b)
İsfâr
c) Tekbir
d) Celse

25. Namazda abdesti bozulan imam
ın,
yerine cemaatten birini geçirmesine ne
denir.

a) Tevkil
b) Tebdil
c)
İstihlaf
d)
İstibdal

26. A
şağıdakilerden hangisi sırasıyla

İ
mam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre
Cuma namaz
ının sahih olması için
gerekli asgari cemaat say
ısını birlikte
yans
ıtmaktadır?

a)
İmam dâhil 4–40
b)
İmam hariç 3–30
c)
İmam dâhil 5–12
d)
İmam hariç 3–40

27. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak
a
şağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve

Ş
afii mezheplerinin görüşlerini
yans
ıtmaktadır?

a) Birinci rekâtta 3, 7
b)
İkinci rekâtta 4, 6

c)
Birinci rekâtta 4, 5
d)
İkinci rekâtta 3, 7

28. A
şağıdakilerden hangisi namazı

bozan
şeylerden değildir?

a) Yüzü k
ıbleden çevirmek
b) Namazda iken verilen selam
ı almak
c) Amel-i kesir
d) Hiç biri

29) A
şağıdakilerden hangisi “teşrik
tekbirleri”ndeki “te
şrik” kelimesinin
sözlük anlam
ıdır?

a) Ortak k
ılmak
b)
Şirkten kaçınmak
c) Et kurutmak
d)
Şirketleşmek

30. A
şağıdakilerden hangisi güneş

tutulmas
ı halinde kılınan namazı ifade eder?

a)
İşrâk
b)
İstiska
c) Küsuf
d) Husuf

31. A
şağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kad
ın cenazenin kefeni beş parçadan
ibarettir.
b) H
ımar ve izar erkek cenazenin
kefeninin parçalar
ındandır.
c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan
ibarettir.
d) Lifâfe, hem erkek hem de kad
ın
cenazenin kefeninin parçalar
ındandır.

32. A
şağıdaki hükümlerden hangisi
yanl
ıştır?

a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i
f
ıtır miktarıdır.
b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel
ili
şkide bulunmak kefaret gerektirir.
c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret
gerektirmez.
d) Güne
ş battı zannedilerek iftar etmek
sadece kaza gerektirir.

33. A
şağıdakilerden hangisi zekâtın
vücup
şartlarından değildir?

a) Hür olmak
b) Niyet etmek
c) Nisaba malik olmak
d) Ak
ıllı olmak

34. A
şağıdakilerden hangisi zekât ile
ilgili de
ğildir?

a) Rikaz
b) Mevat
c) Rikab
d)
İnân

35. A
şağıdakilerden hangisi zekâtın
vücup
şartlarından değildir?

a) Nema
b) Nisap
c) Hürriyet
d) Ayniyet
6
36. A
şağıdakilerden hangisi haccın
s
ıhhat şartlarından değildir?

a) Belirli zaman
b)
İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenli
ği

37. A
şağıdakilerden hangisi sa’yin
hükmü konusunda s
ırasıyla Hanefî ve Şafiî
mezheplerinin görü
şünü birlikte ifade eder?

a) Farz - Farz
b) Vacip - Vacip
c) Vacip - Farz
d) Farz - Sünnet
38. A
şağıdakilerden hangisi Müzdelife
vakfesinin hükmünü ifade eder?

a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
39. A
şağıdakilerden hangisi hiçbir
görü
şe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç
zaman
ı değildir?

a
) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece
yar
ısından itibaren
b) Arefe günü ak
şamı güneşin batışından
itibaren
c) Fecr-i sad
ıktan itibaren
d) Yats
ı vaktinin girmesinden itibaren

40. Umre’nin sa’yini ihraml
ı olarak
yapman
ın hükmü nedir?

a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz de
ğil

41. Bayram
ın birinci, ikinci ve
üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin
hükmünü s
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezhebinin görü
şlerini aşağıdakilerden
hangisi yans
ıtmaktadır?

a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
42. “...
haccı yapanların Mekke’ye
vard
ıklarında îfa etmeleri gereken ilk
tavafa... tavaf
ı denir
” cümlesindeki boş

yerlere a
şağıdaki kelimelerden hangisinin
konulmas
ı cümleyi doğru olarak tamamlar?

a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c)
İfrad- kudûm
d) K
ıran-ziyaret

43.
“…. hacıların Mekke’den
ayr
ılmadan önce yapmaları gereken en son
tava fa….tavaf
ı denir
” cümlesindeki boş

yerleri a
şağıdaki kelimelerden hangisinin
konulmas
ı cümleyi doğru olarak tamamlar?

a) H
ıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) H
ıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm

44. A
şağıdakilerden hangisi tavafı

Hatîm’in d
ışından yapmanın hükmü
konusunda do
ğrudur?

a
) Farz
b) Sünnet

c)
Müstehap
d
) Hiç biri

45 A
şağıdakilerden hangisi ihrama
girerken telbiye getirmenin hükmü
konusunda s
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerinin görü
şlerini yansıtmaktadır?

a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-
Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet

46. “
Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem
ve Zat-
ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim
yerleridir
”? cümlesindeki boş yeri
a
şağıdakilerden hangisi uygun olarak
tamamlar?

a) H
ıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
7

47. “
İhrama girerken niyet ve telbiyeden
önce vücuda güzel koku sürmek …

cümlesindeki bo
ş yeri aşağıdakilerden
hangisi uygun olarak tamamlar?

a) Haramd
ır
b) Müstehapt
ır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur

48. “
mezhebine göre ifrâd veya kıran
hacc
ına niyet eden kimse tavaf ve sa’y
yapt
ıktan sonra hac niyetini feshedip haccını

umreye çevirerek t
ıraş olup ihramdan
ç
ıkabilir
? cümlesindeki boş yeri
a
şağıdakilerden hangisi uygun olarak
tamamlar?

a) Hanefî
b) Hanbelî
c)
Şafiî
d) Malikî

49. Kaç çe
şit tavaf vardır?

a) Be
ş

b) Alt
ı

c) Sekiz
d) Yedi
50. A
şağıdakilerden hangisi ziyaret
tavaf
ının başlama vakti konusunda
do
ğrudur?

a) Zilhicce ay
ının dokuzunu onuna
ba
ğlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ay
ının dokuzunu onuna
ba
ğlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayram
ının ilk günü güneşin
do
ğuşundan itibaren
d) Zilhicce ay
ının dokuzuncu günü
güne
şin batmasından itibaren

51. Hangi mezhebe göre Arafat
vakfesi Arefe günü fecr-i sad
ıktan itibaren
yap
ılabilir

a) Hanefî
b)
Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî

52. Hanefilerde tercih edilen görü
şe
göre umre tavaf
ının bir şavtını abdestsiz
veya cünüp olarak yapmak a
şağıdakilerden
hangi cezay
ı gerektirir?

a) Bedene
b) Alt
ı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem

53. Ziyaret tavaf
ının son üç şavtını

terk eden kimseye a
şağıdaki cezalardan
hangisi gerekir?

a) Bedene
b) Bir sadaka-i f
ıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i f
ıtır

54. Ziyaret tavaf
ının son üç şavtını

adetli olarak yapmak hangi cezay
ı

gerektirir?
a) Üç sadaka-i f
ıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavaf
ı geçerli olmaz.

55. Sa’yin son üç
şavtının adetli
olarak yap
ılması hangi cezayı gerektirir?

a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i f
ıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz

56. S
ırasıyla İmam Ebu Hanife ve

İ
mam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile
yats
ı namazlarını yatsı vaktinde cem
ederek k
ılmanın hükmü nedir?

a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
57. Cemerata at
ılacak taşların
tamam
ını Müzdelife’den toplamanın
hükmü nedir?

a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
8
58. Bayram
ın üçüncü günü Mina’dan
ayr
ılmaya ne denir?

a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
59. Hanefî ve
Şafiî mezheplerine göre
küçük, orta ve büyük cemrelere s
ırası ile
ta
ş atmanın hükmü nedir?

a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
60.
İmam Ebu Hanife’ye göre temettu
hacc
ı yapan kimselerin hedyi, en geç
bayram
ın üçüncü günü güneşin batımına
kadar kesmemelerinin cezas
ı nedir?

a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezas
ı yoktur

61. S
ırasıyla İmam Ebu Hanife ile

İ
mam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için
bayram
ın ilk üç gününde tıraş olmanın
hükmü nedir?

a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
62. S
ırasıyla imam Ebu Hanife ile

İ
mameyne göre taş atma, kurban kesme ve
t
ıraş olma menasiki arasındaki tertibe
uyman
ın hükmü nedir

a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
63. S
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerine göre ihsar kurban
ının
Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?

a)
Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-
şart
d)
Şart-şart

64. S
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerine göre vekil olarak hacca
gönderilecek kimsenin kendi ad
ına hac
görevini yapm
ış olmasının hükmü nedir?

a)
Şart-şart değil
b)
Şart-şart
c)
Şart değil-şart
d)
Şart-müstehap

65. S
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerine göre ticaret amac
ıyla
Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihraml
ı olarak geçmesinin
hükmü nedir?

a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
66. Peygamberimizin anneannesinin
ad
ı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zühre
b) Berre
c) Atike
d) Ümeyme
67. Habe
şistan’a yapılan ilk hicret
a
şağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

a) Peygamberli
ğin 5. yılı, miladî 616
b) Peygamberli
ğin 4. yılı, miladî 616
c) Peygamberli
ğin 4. yılı, miladî 614
d) Peygamberli
ğin 5. yılı, miladî 615

68. Mü
şriklerin Hâşimoğullarına
uygulad
ıkları boykot kaç yıl sürdü?

a) Üç y
ıl
b) Bir y
ıl
c)
İki yol
d) Dört y
ıl

69. Taif dönü
şünde Zeyd, Utbe ve

Ş
eybe’nin bağında dinlenirken kendisine
üzüm ikram eden ve Peygamberimizin
teklifi üzerine Müslüman olan ki
şinin adı

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Abbas
b) Attas
c) Addas
d) Vakkas
9
70. Peygamberimizin vefat
ından
sonra sahabenin toplan
ıp Hz. Ebu Bekir’e
biat ettikleri mahallin ad
ı nedir?

a) Sakîfetü beni Selîme
b) Sakîfetü beni Sâide
c) Sakîfetü beni Adiy
d) Sakîfetü beni Züreyk
71. Bedir Sava
şında Müslümanların
sancaktarlar
ı aşıdakilerden hangilerdir?

a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve
Sa’d b. Muaz
c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve
Abdullah b. Ömer
d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve
Zeyd b. Sabit
72. Uhut sava
şı hangi tarihte yapıldı?

a) Hicrî 3/ miladî 625
b) Hicrî 4 / miladî 627
c) Hicrî 3/ miladî 626
d) Hicrî 3/ miladî 624
73. Ahlak konusunu i
şleyen
Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime
aittir?

a)
İbnü’l-kayyım el-Cevziyye
b) Babertî
c) Maverdî
d) Gazzalî

74. Peygamberimizin ahlak
ının
sorulmas
ı üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân
ahlak
ı idi
şeklinde cevap veren kimdir?

a) Hz. Ali
b) Hz. Ai
şe
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ümmü Seleme

75. “
Sizden biri kendisi için sevdiğini

(mümin)
kardeşi için de sevmedikçe (gerçek
anlamda)
iman etmiş olamaz” hadisi
a
şağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Îsâr
b) Birr
c) Fütüvvet
d)
İhsan

76. A
şağıdakilerden hangisi beşerî
ili
şkileri düzenleyen kurallardan değildir?

a) Ahlak kurallar
ı

b) Din kurallar
ı

c) Hukuk kurallar
ı

d) Örf ve adetler
77
. Aşağıdakilerden hangisi görgü
kurallar
ını en kapsamlı bir şekilde
tan
ımlar?

a) “Özel olarak konu
şanların arasına
girmemek.”
b) “Te
şekkür edilmesi gereken hallerde
te
şekkür etmek.”
c) “D
ış görünüşte itinalı olmaya
çal
ışmak.”
d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için
tutulmas
ı gereken yollara tevessül etmek.”

78. Bir ba
şkasının evine girerken
sergilenmeniz gereken en iyi davran
ış

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Usulüne uygun olarak kap
ıyı çalar,
eve girmeye izin verilince içeri girerim.
b) Usulüne uygun olarak kap
ıyı çalar,
kim oldu
ğumu söyler, müsaade edilince içeri
girer ve selam veririm.
c) Kap
ıyı çalar, kendimi tanıtır, eve
girmeye izin verilince içeri girerim.
d) Ev sahibine seslenir, kendimi tan
ıtır,
selam verip içeri girerim.

79. A
şağıdakilerden hangisi beşerî
ili
şkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili
de
ğildir?

a) K
ısa ve öz konuşmak
b) Muhatab
ın seviyesine göre konuşmak
c) Konu
şmada şahsiyet yapmamak
d) Muhatab
ı ikna etmek için gerekli her

ş
eyi yapmak

80. Hac
ıların yemek sırasında
tart
ıştıklarını gördüğünüzde nasıl
davranman
ız gerekir?

a) Öne geçmek isteyeni uyar
ır, sırasına
geçmesini söylerim.
b) Münaka
şanın doğru olmadığını

söyler, bu davran
ışın âdaba aykırı olduğunu
hat
ırlatırım.
c) Münaka
şanın doğru olmadığını

söyler, herkesin s
ıraya uyması gerektiği
konusunda uyar
ırım.
d) Münaka
şanın doğru olmadığını

söyler, mümin karde
şini kendisine tercih
etmesi gerekti
ğini telkin ederim.
10

من وقف بعرفات بليل فقد ادرك الحج و من
. 81

فاته عرفات بليل فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
hadisin do
ğru çevirisidir?

a) “Kim (en geç Arefe gününü bayrama
ba
ğlayan) gece Arafat’ta vakfe yaparsa hacca
yeti
şmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yapmay
ı kaçırırsa umre yapıp ihramdan çıksın.
Bu kimsenin ertesi y
ıl haccetmesi gerekir.”
b) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yaparsa hacca yeti
şmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapmazsa umre yap
ıp
ihramdan ç
ıkar. Bu kimsenin ertesi yıl
haccetmesi gerekir.”
c) “Kim geceleyin Arafat da
ğında vakfe
yaparsa hacca yeti
şmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yaps
ın. Bu
kimsenin ertesi y
ıl haccetmesi gerekir.”
d) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yaparsa hacca yeti
şmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yaps
ın. Bu
kimsenin ertesi y
ıl haccetmesi gerekir.”

المريض يشكو من الم في الكلية
. 82
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
metnin do
ğru çevirisidir?

a) Hasta böbrek a
ğrısından şikâyet
ediyor”
b) “Hasta fakültedeki ilgisizlikten

ş
ikâyet ediyor.”
c) “Hasta vücudunun tamam
ındaki
a
ğrılardan şikâyet ediyor.”
d) Hasta dalak a
ğrısından şikâyet
ediyor.”

83. A
şağıdakilerden hangisi, “Bu
apartman
ın telefon numarasını istiyorum

cümlesinin do
ğru çevirisidir?

a)
اريد رقم هاتف هذه البيت

b)
اريد ارقام هاتف هذا البيت

c)
اطلب ارقام هاتف هذه العمارة

d)
اريد رقم هاتف هذه العمارة

84. A
şağıdakilerden hangisi,

Bagajımızı iki numaralı durakta
indireceksin
cümlesinin doğru çevirisidir?

a)
تنزلنا و عفشنا في الموقف رقم اثنين

b)
تنزلنا مع عفشنا في الموقف رقم اثنين

c)
تنزل عفشنا في الموقف رقم اثنين

d)
نزل عفشنا في الموقف رقم اثنين
المرارة
زائدة دودية فلفل حار لحم . 85

اوصال
مخ

A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
kelimelerin s
ırasıyla doğru çevirisidir?

a) Safra kesesi – apandisit –ac
ı biber –
ha
şlama et - beyin
b) Safra kesesi – apandisit –ac
ı biber –
ku
şbaşı - beyin
c) Pankreas – apandisit –ac
ı biber –
ku
şbaşı – beyin
d) Safra kesesi – ince ba
ğırsak –acı

biber – ku
şbaşı – beyin

86. Diz – kiraz – salatal
ık – koltuk -
otobüs
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
kelimelerin s
ırasıyla doğru çevirisidir?

a)
رآبة آرز خيار اريكة شاحنة

b)
رآبة آرز اريكةخيارحافلة

c)
رآبة آرز خيار اريكة حافلة

d)
رآبة آراس غيار اريكة حافلة
من اي طريق نذهب الى المدينة
. 87
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
sorunun do
ğru cevabıdır?

a)
تذهبون الى المدينة على طريق الهجرة

b)
تذهبون الى المدينة من طريق الهجرة

c)
تذهب المدينة من طريق الهجرة

d)
تذهبون الى المدينة في طريق الهجرة
متى يخرج المريض عن المستشفى
. 88
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
sorunun do
ğru cevabıdır?

a)
يخرج المريض عن مستشفى غدا بعد الظهر

b)
يخرج المريض من المستشفى غدا بعد الظهر

c)
يخرج المريض عن المستشفى غدا بعد الظهر

d)
يخرج المريض عن المستشفى امس بعد الظهر

89. A
şağıdakilerden hangisi
“Bu hacı,
otobüs bileti ald
ı mı?” sorusunun doğru
cevab
ıdır?

a)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الاريكة للحافلة

b)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للشاحنة

c)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الارتكاب للحافلة

d)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للحافلة

11
90
. Anayasamıza göre milletvekili
seçilme hakk
ından kimler yararlanamaz?

a) Türk vatanda
şı olan yabancılar
b) Otuz ya
şından küçük olanlar
c) Hamile kad
ınlar
d) Orta ö
ğretim diploması olmayanlar

91. A
şağıdakilerden hangisi Ege
Bölgesinde de
ğildir?

a) Bafa gölü
b) Marmara gölü
c) Manyas gölü
d) Çamici gölü
92. “
Bütün toplum fertlerinin
birbiriyle kurduklar
ı ilişkileri bir düzen
içersinde sa
ğlayan, uyacakları kuralları

koyan, çe
şitli ihtiyaçları karşılayan,
tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir

tan
ımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?

a) Hükümet
b) Meclis
c) Millet
d) Devlet
93. Demokrasiyi di
ğer siyasal
rejimlerden ay
ıran en önemli özellik
a
şağıdakilerden hangisidir
?
a) Bir meclisin bulunmas
ı

b) Yönetici bir grubun bulunmas
ı

c) Hâkimiyetin kayna
ğının millet olması

d) Ba
ğımsız mahkemelerin bulunması

94. Milletvekilleri öncelikle kime
kar
şı sorumludur?

a) Hükümete
b) Meclise
c) Seçim bölgesine
d) Millete
95.
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların
devlete kar
şı görevlerinden biri değildir?

a) E
ğitim-öğretim görmek
b) Seçimlere kat
ılmak
c) Yasalara sayg
ılı olmak
d) Vergi vermek

96. A
şağıdakilerden hangisi Suudi
Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu
ba
şkanıdır?

a) Hacdan Sorumlu Ba
şkan Yardımcısı

b) Diyanet
İşleri Başkanı

c) Hac Dairesi Ba
şkanı

d) T.C. Cidde Ba
şkonsolosluğu Din
Hizmetleri Ata
şesi

97. 2007 y
ılı hac kayıtları hangi
tarihler aras
ında yapılmıştır?

a) 15–31 Mart 2007
b) 10–25 Mart 2007
c) 12–30 Mart 2007
d) 05–30 Mart 2007
98. Türkiye’de hac sempozyumu ilk
defa nerede ve hangi tarihte yap
ılmıştır?

a) 2006 y
ılında Ankara’da
b) 2006 y
ılında İstanbul’da
c) 2005 y
ılında İstanbul’da
d) 2004 y
ılında Ankara’da

99.
Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç
müdürlük vard
ır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

100. Diyanet
İşleri Başkanlığı’nda
2006 y
ılında kurulan yeni birimin adı

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Denetim Kurulu
b)
İç Denetim Kurulu Başkanlığı

c)
İç Denetim Birimi Başkanlığı

d) Denetim Birimi Ba
şkanlığı

12
CEV APLAR (A)
1. C 51. C
2. D 52. D
3. B 53. C
4. A 54. A
5. A 55. B
6. D 56. D
7. B 57. D
8. B 58. A
9. C 59. C
10. B 60. B
11. C 61. D
12. A 62. C
13. B 63. A
14. A 64. C
15. C 65. D
16. A 66. B
17. A 67. D
18. C 68. A
19. A 69. C
20. B 70. B
21. B 71. B
22. D 72. A
23. D 73. C
24. A 74. B
25. C 75. A
26. A 76. C
27. A 77. D
28. A 78. B
29. C 79. D
30. C 80. D
31. B 81. A
32. B 82. A
33. B 83. D
34. D 84. C
35. D 85. B
36. D 86. C
37. C 87. B
38. B 88. C
39. D 89. D
40. B 90. B
41. D 91. C
42. C 92. D
43. B 93. C
44.
􀀧 94. D
45. D 95. A
46. A 96. B
47. B 97. C
48. B 98. B
49. D 99. C
50. B 100. C

1
T.C.
BA
ŞBAKANLIK
Diyanet
İşleri Başkanlığı

Hac Dairesi Ba
şkanlığı

K
İTAPÇIK TÜRÜ

B
2007 YILI HAC ORGAN
İZASYONU
Bayan
İrşad ve Din Görevlilerinin Seçimi
Test Soru Kitapç
ığı

27/05/2007
Ad
ı ve Soyadı : ……………………………………
Kurum Sicil No : ……………………………………
Görevi : ……………………………………
Görev Yeri : ……………………………………

İ
mza : ……………………………………

2
SINAVDA D
İKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bu s
ınav, aynı görevi başarı ile yapabileceklerine inandığımız görevlilerimiz arasında 2007

y
ılı hac organizasyonunda görevlendirileceklerin seçimine esas olmak üzere yapılan bir sınavdır.
Bu nedenle, herhangi bir yanl
ışlık yapılmaması için, sınava başlamadan önce aşağıda
belirtilen aç
ıklamaları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

1-
Sınav süresi, cevap kağıdındaki kimlik bilgilerinin doldurulması dahil, sınavın başlama
saatinden itibaren
2 saat 30 dakikadır.

2-
Soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ile cevap kağıdının sol üst kısımda bulunan

“Ad
ı- Soyadı, Unvanı, İmza ve Sınav Tarihi”
bölümünün yer aldığı alanları; tükenmez
kalemle,
cevap kağıdındaki diğer kısımları ise; kutucukların dışına taşmadan kurşun
kalemle
işaretleyiniz.

3-
Cevap kağıtlarını katlamayınız ve işaretlemeler sırasında kağıdın özelliğini kaybetmemesine
ve y
ırtılmamasına özen gösteriniz.

4-
Cevap kağıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken, yumuşak silgi ile tamamen silinmesine ve
do
ğru kabul edilen şıkkın işaretlenmesine dikkat ediniz.

5-
Hangi soru kitapçığı verilmişse, cevap kağıdında onunla ilgili kutuyu işaretleyiniz.

6- “
İl plakası
bölümüne, görev yaptığınız ilin plaka numarasını tam olarak kodlayınız.
(Örne
ğin Ankara il sınırları dahilinde görev yapıyorsanız “06şeklinde kodlayınız.)

7- “
İlçe kodu”
bölümüne, yine görev yaptığınız ilçe kodunu, şayet il merkezinde görevli iseniz
merkez kodunu i
şaretleyiniz. (İl ve İlçe kodlarını gösteren liste, soru kitapçığının son
sayfas
ında yer almaktadır.)

8- “Unvan kodu”
bölümüne; görev unvanınıza uygun olan kutucuğu doldurunuz.

9- “Kurum sicil numaras
ı
bölümüne; 8 haneli olan sicil numaranızı doğru olarak
i
şaretleyiniz.

10- “T.C.kimlik numaras
ı
bölümüne; nüfus cüzdanınızda yazılı olan numarayı doğru ve
eksiksiz olarak kodlay
ınız. Zira tek numaranızın yanlış kodlanması bile kağıdınızın yanlış

de
ğerlendirilmesine sebep olacaktır.

11- Kitapç
ık türü, T.C. kimlik ve kurum sicil numarası alanlarını hatalı kodlayanlar, adı

ve soyad
ını el yazısı ile yazmayan ve imzasını atmayanların cevap kağıtları

de
ğerlendirmeye alınmayacaktır.
12-
Cevap kağıdının sağ üst kısmında bulunan “Adıve “Soyadıile ilgili kodlu kısımlara; ad
ve soyad
ınızı, her kareye bir harf gelecek şekilde yazdıktan sonra, altındaki kutucukları da,
ilgili harfe ait kutucu
ğa denk gelecek şekilde işaretleyiniz.

13-
Cevap kağıdındaki “cevaplar” bölümünde; tercih ettiğiniz şıklardan sadece birisini, doğru
kodlama
şekli aşağıda gösterildiği şekilde işaretleyiniz. Birden fazla şıkları işaretlemeniz
halinde, bu soru cevapland
ırılmamış sayılacaktır.

Örnek:
= Yanl
ış kodlama, = Yanlış kodlama, = Yanlış kodlama, = Doğru
kodlama,
14-
Sınav disiplinine uymadığınız, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs etmeniz
halinde cevap ka
ğıdınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

15-
Cevaplara istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

16-
Cevap kağıdına, istenilen bilgilerin dışında herhangi bir işaret koymayınız.

17-
Cevap kağıdını gözlemciye teslim ederken sınıftaki listede adınız ve soyadınızın bulunduğu
bölümü imzalamay
ı unutmayınız.

Ba
şarılar dileriz.

3
1. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak
a
şağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve

Ş
afii mezheplerinin görüşlerini
yans
ıtmaktadır?

a) Birinci rekâtta 4, 5
b)
İkinci rekâtta 4, 6
c) Birinci rekâtta 3, 7
d)
İkinci rekâtta 3, 7

2. A
şağıdakilerden hangisi ay / hayız
halinin en az müddeti hakk
ında sırasıyla
Hanefi ve
Şafii mezheplerinin görüşlerini
birlikte yans
ıtmaktadır?

a) 3–1 gün
b) 2–3 gün
c) 3–5 gün
d) 2–2 gün
3. A
şağıdakilerden hangisi loğusalık
halinin azami müddeti hakk
ında sırasıyla
Hanefi ve
Şafii mezheplerinin görüşlerini
birlikte yans
ıtmaktadır?

a) 20–35 gün
b) 40–60 gün
c) 40–35 gün
d) 25–60 gün
4. Mest üzerine meshin müddeti
konusunda a
şağıdakilerden hangisi
do
ğrudur?

a) Mukim için bir gün bir gece, misafir
için üç gün iki gece
b) Mukim için bir gün bir gece, misafir
için üç gün üç gece
c) Mukim için bir gün iki gece, misafir
için iki gün iki gece
d) Mukim için iki gün iki gece, misafir
için üç gün üç gece
5. A
şağıdakilerden hangisi namazla
ilgili bir terim de
ğildir?

a) Tekbir
b)
İsfâr
c) Tergib
d) Celse

6. Namazda abdesti bozulan imam
ın,
yerine cemaatten birini geçirmesine ne
denir.

a)
İstihlaf
b) Tebdil
c) Tevkil
d)
İstibdal

7. A
şağıdakilerden hangisi sırasıyla

İ
mam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre
Cuma namaz
ının sahih olması için
gerekli asgari cemaat say
ısını birlikte
yans
ıtmaktadır?

a)
İmam hariç 3–40
b)
İmam hariç 3–30
c)
İmam dâhil 5–12
d)
İmam dâhil 4–40

8. “
Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Beyt-i ma’mur’u devaml
ı tavaf eden
meleklerin ad
ıdır.
b) Bir cin taifesinin ad
ıdır.
c) Levh-
ı mahfuzu korumakla görevli
meleklerin ad
ıdır.
d) Ar
şın etrafında bulunan meleklerin
ad
ıdır.

9. A
şağıdakilerden hangisi namazı

bozan
şeylerden değildir?

a) Amel-i kesir
b) Namazda iken verilen selam
ı almak
c) Yüzü k
ıbleden çevirmek
d) Hiç biri

10. A
şağıdakilerden hangisi “teşrik
tekbirleri”ndeki “te
şrik” kelimesinin
sözlük anlam
ıdır?

a) Et kurutmak
b)
Şirkten kaçınmak
c) Ortak k
ılmak
d)
Şirketleşmek

11. Hz. Osman’
ın zamanında
Mushaf’
ın çoğaltılması ile ilgili heyetin
ba
şkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zeyd b. Sabit
b) Abdurrahman b. Avf
c) Ali b. Ebî Talib
d) Abdullah b. Ömer
4
12. A
şağıdakilerden hangisi
Kur’ân’
ın isimlerinden biri değildir?

a) Ümmü’l-kitap
b) Ümmü’l-kurrâ
c) Kitap
d) Mesânî
13. A
şağıdakilerden hangisi vahiy
kâtiplerinden de
ğildir?

a)
Şurahbil b. Hasene
b) Muaviye b. Ebî Süfyân
c) Abdullah b. Revâha
d) Cabir b. Abdullah

14. A
şağıdakilerden hangisi en son
nazil oldu
ğu söylenen ayetlerden biridir?

a)
وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)

b)
يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)

c)
يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176)

d)
يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)

15. “
Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,
Mâide, Enfâl
b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i
İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
c) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i
İmrân,
En’âm, Mâide, Enfâl
d) Bakara, Nisa, Âl-i
İmrân, İsrâ, Mâide,
Enfâl, A’râf

16. A
şağıdakilerden hangisi Mekkî
surelerden de
ğildir?

a)
İçinde secde ayeti bulunan sureler
b) Cihad hükümleri içeren sureler
c) -Bakara suresi hariç- Âdem ve
İblis
k
ıssasını anlatan sureler
d)
İçinde “kellâ” kelimesi bulunan
sureler

17. “
şkilü’l-Kur’ân” ifadesinin
tan
ımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’
ın anlaşılması zor olan
ayetleri demektir.
b) Anlam
ı kapalı olan ayetlere denir.
c) Sahih hadislerle çeli
şkili olduğu
zannedilen ayetlere denir.
d) Aralar
ında tenakuz ve ihtilaf olduğu
zannedilen ayetlere denir.

18
. Aşağıdaki kelimelerden hangisi
Lafızları aynı, anlamları farklı olan
kelimelerdir
” tanımını ifade eder?

a) Vücuh
b) Müte
şabih
c) Nezâir
d) Müteradif

19
. Kur’ân ve Sünnetin açık
hükümlerine ayk
ırı olarak yapılan
tefsirlere ne ad verilir?

a)
İşârî tefsir
b)
İlhâdî tefsir
c) Hermonatik
d) Semantik

20. Taberî’nin kaleme ald
ığı tefsirin
özgün ad
ı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-
Kur’ân
b) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân
c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân
,

d) Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl
21. Müessirden esere ya da
kanunlardan hadiselere götüren delile ne
ad verilir?
a) Burhân-
ı temanu’
b) Burhân-
ı innî
c) Burhân-
ı fıtrî
d) Burhân-
ı limmî

22. “
Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın
ad
ıdır?

a) Zebur
b)
İncil
c) Tevrat
d) Matta

23. Kur’ân’
ın bir bütün olarak
indirildi
ği dünya semasında bulunan yerin
ad
ı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beytü’l-izze
b) Beyt-i ma’mûr
c) Levh-
ı mahfuz
d) Beytü’l-kelâm
5

24. Ölümden sonra ba
şlayan ve
mah
şerdeki dirilişe kadar devam eden
hayat
ı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Beyt-i ma’mur
b) A’râf
c) Bezm-i elest
d) Berzah
25. “
İnsan, özgür bir cüz’î iradeye
sahiptir
” görüşü hangi mezhebe aittir?

a) Matüridiyye
b) E
ş’ariyye
c) Mutezile
d) Cehmiyye

26. “
Husün ve kubuh akıl ile
bilinebilir
” görüşünü savunan mezhep
hangisidir?

a) Cebriyye
b) Matüridiyye
c) Mutezile
d) E
ş’ariyye

27. “
Dinî tebliğat olmazsa akıl ile
Allah bilinemez
” görüşü hangi mezhebe
aittir?

a)
Şi’a
b) Mutezile
c) E
ş’ariyye
d) Cebriyye

28. “
Peygamber olabilmek için erkek
olmak
şart değildir
” görüşü hangi mezhebe
aittir?

a) E
ş’ariyye
b) Matüridiyye
c) Cebriyye
d) Mutezile

29. A
şağıdakilerden hangisi güneş

tutulmas
ı halinde kılınan namazı ifade eder?

a)
İşrâk
b) Küsuf
c)
İstiska
d) Husuf

30. A
şağıdakilerden hangisi Selef
metodunun esaslar
ından değildir.

a) Tasdik
b) Takdis
c) Marifet
d) Sükût
31. Türkiye’de hac sempozyumu ilk
defa nerede ve hangi tarihte yap
ılmıştır?

a) 2006 y
ılında Ankara’da
b) 2004 y
ılında Ankara’da
c) 2005 y
ılında İstanbul’da
d) 2006 y
ılında İstanbul’da

32
. Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç
müdürlük vard
ır?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 5

33
. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda
2006 y
ılında kurulan yeni birimin adı

a
şağıdakilerden hangisidir?

a)
İç Denetim Birimi Başkanlığı

b)
İç Denetim Kurulu Başkanlığı

c) Denetim Kurulu
d) Denetim Birimi Ba
şkanlığı

34
. Anayasamıza göre milletvekili
seçilme hakk
ından kimler yararlanamaz?

a) Türk vatanda
şı olan yabancılar
b) Hamile kad
ınlar
c) Otuz ya
şından küçük olanlar
d) Orta ö
ğretim diploması olmayanlar

35. A
şağıdakilerden hangisi Ege
Bölgesinde de
ğildir?

a) Manyas gölü
b) Marmara gölü
c) Bafa gölü
d) Çamici gölü
6
36. “
Bütün toplum fertlerinin
birbiriyle kurduklar
ı ilişkileri bir düzen
içersinde sa
ğlayan, uyacakları kuralları

koyan, çe
şitli ihtiyaçları karşılayan,
tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir

tan
ımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?

a) Hükümet
b) Devlet
c) Millet
d) Meclis
37. Demokrasiyi di
ğer siyasal
rejimlerden ay
ıran en önemli özellik
a
şağıdakilerden hangisidir
?
a) Bir meclisin bulunmas
ı

b) Hâkimiyetin kayna
ğının millet
olmas
ı

c) Yönetici bir grubun bulunmas
ı

d) Ba
ğımsız mahkemelerin bulunması

38. A
şağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kad
ın cenazenin kefeni beş parçadan
ibarettir.
b) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan
ibarettir.
c) H
ımar ve izar erkek cenazenin
kefeninin parçalar
ındandır.
d) Lifâfe, hem erkek hem de kad
ın
cenazenin kefeninin parçalar
ındandır.

39. A
şağıdaki hükümlerden hangisi
yanl
ıştır?

a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i
f
ıtır miktarıdır.
b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel
ili
şkide bulunmak kefaret gerektirir.
c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret
gerektirmez.
d) Güne
ş battı zannedilerek iftar etmek
sadece kaza gerektirir.

40. A
şağıdakilerden hangisi zekâtın
vücup
şartlarından değildir?

a) Niyet etmek
b) Hür olmak
c) Nisaba malik olmak
d) Ak
ıllı olmak

41. A
şağıdakilerden hangisi zekât ile
ilgili de
ğildir?

a)
İnân
b) Mevat
c) Rikab
d) Rikaz

42. A
şağıdakilerden hangisi zekâtın
vücup
şartlarından değildir?

a) Nema
b) Ayniyet
c) Hürriyet
d) Nisap
43. A
şağıdakilerden hangisi haccın
s
ıhhat şartlarından değildir?

a) Belirli zaman
b) Yol güvenli
ği
c) Belirli mekân
d)
İhram

44. A
şağıdakilerden hangisi sa’yin
hükmü konusunda s
ırasıyla Hanefî ve Şafiî
mezheplerinin görü
şünü birlikte ifade eder?

a) Vacip - Farz
b) Vacip - Vacip
c) Farz - Farz
d) Farz - Sünnet
45. A
şağıdakilerden hangisi Müzdelife
vakfesinin hükmünü ifade eder?

a) Farz
b) Sünnet
c) Vacip
d) Müstehap
46. A
şağıdakilerden hangisi hiçbir
görü
şe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç
zaman
ı değildir?

a) Arefe gününü Bayrama ba
ğlayan gece
yar
ısından itibaren
b) Yats
ı vaktinin girmesinden itibaren
c) Fecr-i sad
ıktan itibaren
d) Arefe günü ak
şamı güneşin batışından
itibaren
7

47. Umre’nin sa’yini ihraml
ı olarak
yapman
ın hükmü nedir?

a) Farz
b) Faz de
ğil
c) Sünnet
d) Vacip

48. Bayram
ın birinci, ikinci ve
üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin
hükmünü s
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezhebinin görü
şlerini aşağıdakilerden
hangisi yans
ıtmaktadır?

a) Farz- Vacip
b) Sünnet-Vacip
c) Vacip-Sünnet
d) Vacip-Farz
49. “...
haccı yapanların Mekke’ye
vard
ıklarında îfa etmeleri gereken ilk
tavafa ... tavaf
ı denir
” cümlesindeki boş

yerlere a
şağıdaki kelimelerden hangisinin
konulmas
ı cümleyi doğru olarak tamamlar?

a)
İfrad- kudûm
b) Temettu-kudûm
c) Temettu-veda
d) K
ıran-ziyaret

50.
“…. hacıların Mekke’den
ayr
ılmadan önce yapmaları gereken en son
tava fa….tavaf
ı denir
” cümlesindeki boş

yerleri a
şağıdaki kelimelerden hangisinin
konulmas
ı cümleyi doğru olarak tamamlar?

a) H
ıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-Kudûm
c) H
ıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-veda

51. A
şağıdakilerden hangisi tavafı

Hatîm’in d
ışından yapmanın hükmü
konusunda do
ğrudur?

a
) Sünnet
b) Farz

c)
Müstehap
d
) Hiç biri

52 A
şağıdakilerden hangisi ihrama
girerken telbiye getirmenin hükmü
konusunda s
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerinin görü
şlerini yansıtmaktadır?

a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-
Şart
c) Farz-sünnet
d) Farz-farz

53. “
Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem
ve Zat-
ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim
yerleridir
”? cümlesindeki boş yeri
a
şağıdakilerden hangisi uygun olarak
tamamlar?

a) Harem bölgesi
b) H
ıll bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi

54. “
İhrama girerken niyet ve telbiyeden
önce vücuda güzel koku sürmek …

cümlesindeki bo
ş yeri aşağıdakilerden
hangisi uygun olarak tamamlar?

a) Haramd
ır
b) Mekruhtur
c) Vaciptir
d) Müstehapt
ır

55. “
mezhebine göre ifrâd veya kıran
hacc
ına niyet eden kimse tavaf ve sa’y
yapt
ıktan sonra hac niyetini feshedip haccını

umreye çevirerek t
ıraş olup ihramdan
ç
ıkabilir
? cümlesindeki boş yeri
a
şağıdakilerden hangisi uygun olarak
tamamlar?

a) Hanbelî
b) Hanefî
c)
Şafiî
d) Malikî

56. Kaç çe
şit tavaf vardır?

a) Sekiz
b) Alt
ı

c) Yedi
d) Be
ş

57.
İmam Ebu Hanife’ye göre temettu
hacc
ı yapan kimselerin hedyi, en geç
bayram
ın üçüncü günü güneşin batımına
kadar kesmemelerinin cezas
ı nedir?

a) Bedene
b) Üç gün oruç tutmak
c) Dem
d) Her hangi bir cezas
ı yoktur
8

58.
İmam Ebu Hanife ile İmam

Ş
afiî’ye göre ihramdan çıkmak için
bayram
ın ilk üç gününde tıraş olmanın
hükmü nedir?

a) vacip-vacip
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-sünnet
d) Sünnet-vacip
59.
İmam Ebu Hanife ile İmameyne
göre ta
ş atma, kurban kesme ve tıraş olma
menasiki aras
ındaki tertibe uymanın
hükmü nedir

a) Vacip-sünnet
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Sünnet-vacip
60. S
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerine göre ihsar kurban
ının
Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?

a) Müstehap-
şart
b) Sünnet-vacip
c)
Şart-şart değil
d)
Şart-şart

61. S
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerine göre vekil olarak hacca
gönderilecek kimsenin kendi ad
ına hac
görevini yapm
ış olmasının hükmü nedir?

a)
Şart-şart değil
b)
Şart değil-şart
c)
Şart-şart
d)
Şart-müstehap

62. S
ırasıyla Hanefi ve Şafiî
mezheplerine göre ticaret amac
ıyla
Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihraml
ı olarak geçmesinin
hükmü nedir?

a) Vacip-farz
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Sünnet-sünnet
63. Peygamberimizin anneannesinin
ad
ı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zühre
b) Ümeyme
c) Atike
d) Berre
64. Habe
şistan’a yapılan ilk hicret
a
şağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

a) Peygamberli
ğin 5. yılı, miladî 616
b) Peygamberli
ğin 5. yılı, miladî 615
c) Peygamberli
ğin 4. yılı, miladî 614
d) Peygamberli
ğin 4. yılı, miladî 616

65. Mü
şriklerin Hâşimoğullarına
uygulad
ıkları boykot kaç yıl sürdü?

a) Dört y
ıl
b) Bir y
ıl
c)
İki yol
d) Üç y
ıl

66. Taif dönü
şünde Zeyd, Utbe ve

Ş
eybe’nin bağında dinlenirken kendisine
üzüm ikram eden ve Peygamberimizin
teklifi üzerine Müslüman olan ki
şinin adı

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Addas
b) Attas
c) Abbas
d) Vakkas
67. A
şağıdakilerden hangisi ziyaret
tavaf
ının başlama vakti konusunda
do
ğrudur?

a) Zilhicce ay
ının dokuzunu onuna
ba
ğlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ay
ının dokuzuncu günü
güne
şin batmasından itibaren
c) Kurban bayram
ının ilk günü güneşin
do
ğuşundan itibaren
d) Zilhicce ay
ının dokuzunu onuna
ba
ğlayan gecenin yarısından itibaren

68. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi
Arefe günü fecr-i sad
ıktan itibaren
yap
ılabilir

a) Hanbelî
b)
Şafiî
c) Hanefî
d) Malikî
9

69. Hanefilerde tercih edilen görü
şe göre
umre tavaf
ının bir şavtını abdestsiz veya
cünüp olarak yapmak a
şağıdakiler-den
hangi cezay
ı gerektirir?

a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Alt
ı sadaka-i fıtır

70. Ziyaret tavaf
ının son üç şavtını

terk eden kimseye a
şağıdaki cezalardan
hangisi gerekir?

a) Bedene
b) Bir sadaka-i f
ıtır
c) Üç sadaka-i f
ıtır
d) Dem

71. Ziyaret tavaf
ının son üç şavtını

adetli olarak yapmak hangi cezay
ı

gerektirir?
a) Dem
b) Üç sadaka-i f
ıtır
c) Bedene
d) Tavaf
ı geçerli olmaz.

72. Sa’yin son üç
şavtının adetli
olarak yap
ılması hangi cezayı gerektirir?

a) Dem
b) Sa’yi geçerli olmaz
c) Üç sadaka-i f
ıtır
d) Herhangi bir ceza gerekmez

73. S
ırasıyla İmam Ebu Hanife ve

İ
mam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile
yats
ı namazlarını yatsı vaktinde cem
ederek k
ılmanın hükmü nedir?

a) Vacip-sünnet
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Sünnet-Vacip
74. Cemerata at
ılacak taşların
tamam
ını Müzdelife’den toplamanın
hükmü nedir?

a) Vacip
b) Hiç biri
c) Müstehap
d) Sünnet
75. Bayram
ın üçüncü günü Mina’dan
ayr
ılmaya ne denir?

a) Nefr-i sanî
b) Nefr-i evvel
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
76. S
ırasıyla Hanefî ve Şafiî
mezheplerine göre küçük, orta ve büyük
cemrelere s
ırası ile taş atmanın hükmü
nedir?

a) Sünnet-vacip
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-vacip
77. Peygamberimizin vefat
ından
sonra sahabenin toplan
ıp Hz. Ebu Bekir’e
biat ettikleri mahallin ad
ı nedir?

a) Sakîfetü beni Selîme
b) Sakîfetü beni Züreyk
c) Sakîfetü beni Adiy
d) Sakîfetü beni Sâide
78. Bedir Sava
şında Müslümanların
sancaktarlar
ı aşıdakilerden hangilerdir?

a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve
Zeyd b. Sabit
c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve
Abdullah b. Ömer
d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve
Sa’d b. Muaz
79. Uhut sava
şı hangi tarihte yapıldı?

a) Hicrî 3/ miladî 626
b) Hicrî 4 / miladî 627
c) Hicrî 3/ miladî 625
d) Hicrî 3/ miladî 624
80. Ahlak konusunu i
şleyen
Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime
aittir?

a)
İbnü’l-kayyım el-Cevziyye
b) Babertî
c) Gazzalî
d) Maverdî
10

81. Peygamberimizin ahlak
ının
sorulmas
ı üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân
ahlak
ı idi
şeklinde cevap veren kimdir?

a) Hz. Ali
b) Hz. Ümmü Seleme
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ai
şe

82. “
Sizden biri kendisi için sevdiğini

(mümin)
kardeşi için de sevmedikçe (gerçek
anlamda)
iman etmiş olamaz” hadisi
a
şağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Fütüvvet
b) Birr
c) Îsâr
d)
İhsan

83. A
şağıdakilerden hangisi beşerî
ili
şkileri düzenleyen kurallardan değildir?

a) Hukuk kurallar
ı

b) Din kurallar
ı

c) Ahlak kurallar
ı

d) Örf ve adetler
84. A
şağıdakilerden hangisi görgü
kurallar
ını en kapsamlı bir şekilde
tan
ımlar?

a) “Özel olarak konu
şanların arasına
girmemek.”
b) “Te
şekkür edilmesi gereken hallerde
te
şekkür etmek.”
c) “Terbiyeli ve nazik davranmak için
tutulmas
ı gereken yollara tevessül etmek.”
d) “D
ış görünüşte itinalı olmaya
çal
ışmak.”

85. Bir ba
şkasının evine girerken
sergilenmeniz gereken en iyi davran
ış

a
şağıdakilerden hangisidir?

a) Usulüne uygun olarak kap
ıyı çalar,
kim oldu
ğumu söyler, müsaade edilince içeri
girer ve selam veririm.
b) Usulüne uygun olarak kap
ıyı çalar,
eve girmeye izin verilince içeri girerim.
c) Kap
ıyı çalar, kendimi tanıtır, eve
girmeye izin verilince içeri girerim.
d) Ev sahibine seslenir, kendimi tan
ıtır,
selam verip içeri girerim.

86. A
şağıdakilerden hangisi beşerî
ili
şkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili
de
ğildir?

a) Muhatab
ı ikna etmek için gerekli her

ş
eyi yapmak
b) Muhatab
ın seviyesine göre konuşmak
c) Konu
şmada şahsiyet yapmamak
d) K
ısa ve öz konuşmak

87. Hac
ıların yemek sırasında
tart
ıştıklarını gördüğünüzde nasıl
davranman
ız gerekir?

a) Öne geçmek isteyeni uyar
ır, sırasına
geçmesini söylerim.
b) Münaka
şanın doğru olmadığını

söyler, bu davran
ışın âdaba aykırı olduğunu
hat
ırlatırım.
c) Münaka
şanın doğru olmadığını

söyler, mümin karde
şini kendisine tercih
etmesi gerekti
ğini telkin ederim.
d) Münaka
şanın doğru olmadığını

söyler, herkesin s
ıraya uyması gerektiği
konusunda uyar
ırım.

من وقف بعرفات بليل فقد ادرك الحج و من
. 88

فاته عرفات بليل فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
hadisin do
ğru çevirisidir?

a) “Kim geceleyin Arafat da
ğında vakfe
yaparsa hacca yeti
şmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yaps
ın. Bu
kimsenin ertesi y
ıl haccetmesi gerekir.”
b) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yaparsa hacca yeti
şmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapmazsa umre yap
ıp
ihramdan ç
ıkar. Bu kimsenin ertesi yıl
haccetmesi gerekir.”
c) “Kim (en geç Arefe gününü bayrama
ba
ğlayan) gece Arafat’ta vakfe yaparsa hacca
yeti
şmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yapmay
ı kaçırırsa umre yapıp ihramdan çıksın.
Bu kimsenin ertesi y
ıl haccetmesi gerekir.”
d) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe
yaparsa hacca yeti
şmiş olur. Kim geceleyin
Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yaps
ın. Bu
kimsenin ertesi y
ıl haccetmesi gerekir.”
11

متى يخرج المريض عن المستشفى
. 89
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
sorunun do
ğru cevabıdır?

a)
يخرج المريض عن مستشفى غدا بعد الظهر

b)
يخرج المريض عن المستشفى غدا بعد الظهر

c)
يخرج المريض من المستشفى غدا بعد الظهر

d)
يخرج المريض عن المستشفى امس بعد الظهر

90. A
şağıdakilerden hangisi
“Bu hacı,
otobüs bileti ald
ı mı?” sorusunun doğru
cevab
ıdır?

a)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للحافلة

b)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للشاحنة

c)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الارتكاب للحافلة

d)
هل استلم هذا الحاج تذآرة الاريكة للحافلة
المريض يشكو من الم في الكلية
. 91
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
metnin do
ğru çevirisidir?

a) Hasta dalak a
ğrısından şikâyet
ediyor.”
b) “Hasta fakültedeki ilgisizlikten

ş
ikâyet ediyor.”
c) “Hasta vücudunun tamam
ındaki
a
ğrılardan şikâyet ediyor.”
d) Hasta böbrek a
ğrısından şikâyet
ediyor”

92. A
şağıdakilerden hangisi, “Bu
apartman
ın telefon numarasını istiyorum

cümlesinin do
ğru çevirisidir?

a)
اريد رقم هاتف هذه العمارة

b)
اريد ارقام هاتف هذا البيت

c)
اطلب ارقام هاتف هذه العمارة

d)
اريد رقم هاتف هذه البيت

93. A
şağıdakilerden hangisi,

Bagajımızı iki numaralı durakta
indireceksin
cümlesinin doğru çevirisidir?

a)
تنزلنا و عفشنا في الموقف رقم اثنين

b)
تنزلنا مع عفشنا في الموقف رقم اثنين

c)
نزل عفشنا في الموقف رقم اثنين

d)
تنزل عفشنا في الموقف رقم اثنين
المرارة
زائدة دودية فلفل حار لحم . 94

اوصال
مخ

A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
kelimelerin s
ırasıyla doğru çevirisidir?

a) Safra kesesi – apandisit –ac
ı biber –
ha
şlama et - beyin
b) Pankreas – apandisit –ac
ı biber –
ku
şbaşı – beyin
c) Safra kesesi – apandisit –ac
ı biber –
ku
şbaşı - beyin
d) Safra kesesi – ince ba
ğırsak –acı

biber – ku
şbaşı – beyin

95. “Diz – kiraz – salatal
ık – koltuk –
otobüs”
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
kelimelerin s
ırasıyla doğru çevirisidir?

a)
رآبة آرز خيار اريكة شاحنة

b)
رآبة آرز –– اريكة–– خيارحافلة

c)
رآبة آراس غيار اريكة حافلة

d)
رآبة آرز خيار اريكة حافلة
من اي طريق نذهب الى المدينة
. 96
A
şağıdakilerden hangisi yukarıdaki
sorunun do
ğru cevabıdır?

a)
تذهبون الى المدينة على طريق الهجرة

b)
تذهبون الى المدينة في طريق الهجرة

c)
تذهب المدينة من طريق الهجرة

d)
تذهبون الى المدينة من طريق الهجرة

97. Milletvekilleri öncelikle kime
kar
şı sorumludur?

a) Millete
b) Meclise
c) Seçim bölgesine
d) Hükümete
98. 2007 y
ılı hac kayıtları hangi
tarihler aras
ında yapılmıştır?

a) 15–31 Mart 2007
b) 10–25 Mart 2007
c) 05–30 Mart 2007
d) 12–30 Mart 2007
99. A
şağıdakilerden hangisi Suudi
Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu
ba
şkanıdır?

a) Diyanet
İşleri Başkanı

b) Hacdan Sorumlu Ba
şkan Yardımcısı

c) Hac Dairesi Ba
şkanı

d) T.C. Cidde Ba
şkonsolosluğu Din
Hizmetleri Ata
şesi

100
. Aşağıdakilerden hangisi
vatanda
şların devlete karşı görevlerinden
biri de
ğildir?

a) Vergi vermek
b) Seçimlere kat
ılmak
c) Yasalara sayg
ılı olmak
d) E
ğitim-öğretim görmek
12

CEVAPLAR (B)
1. C 51.
􀀧

2. A 52. C
3. B 53. B
4. B 54. D
5. C 55. A
6. A 56. C
7. D 57.
C

8. D 58. B
9. C 59. A
10. A 60. C
11. A 61. B
12. B 62. B
13. D 63. D
14. C 64. B
15. C 65. D
16. B 66. A
17. D 67. D
18. A 68. A
19. B 69. B
20. A 70. D
21. D 71. B
22. C 72. D
23. A 73. A
24. D 74. B
25. A 75. B
26. B 76. A
27. C 77. D
28. A 78. D
29. B 79. C
30. C 80. D
31. D 81. D
32. A 82. C
33. A 83. A
34. C 84. C
35. A 85. A
36. B 86. A
37. B 87. C
38. C 88. C
39. B 89. B
40. A 90. A
41. A 91. D
42. B 92. A
43. B 93. D
44. A 94. C
45. C 95. D
46. B 96. D
47. D 97. A
48. B 98. D
49. A 99. A
50. D 100. D
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medine-web 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Mustafa İslamoğlu Sözler Medineweb.net Videolar Mihrinaz 2 241 30 Nisan 2023 15:51
Şirk Hakkında Kuran Ne Diyor? Medineweb.net Videolar Medine-web 0 188 29 Nisan 2023 17:52
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Medine-web 0 994 27 Nisan 2020 20:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Medine-web 3 2663 06 Ekim 2017 19:31

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Diyanet Şef görevde yükselme sınavı soru ve cevapları 2015 Medine-web Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 0 22 Şubat 2016 19:12
Din Hizmetleri Uzmanlığı görevde yükselme sınavı soru ve cevapları 2015 Medine-web Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) 0 22 Şubat 2016 19:04
25 ağustos yeterlilik sınavı imamhatiplik soru ve cevapları pdf olarak burda !! makbergülü Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 1 28 Ağustos 2013 14:48
2007 Yurt dışı sınav soru cevapları Medine-web Yurt Dışı Görevlendirme Sınavı 1 29 Ocak 2012 18:24
Diyanet İşleri Başkanlıgı Hac 2007 soruları ve cevapları KuM TaNeSi Diyanet Hacc Görevlileri Sınavı 3 09 Nisan 2009 12:17

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

 

 Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb  Medineweb  Medineweb  Medineweb Medineweb     

  www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.