Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > Erzurum Atatürk İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi EyMeN&TaLhA,Açılış Tarihi:  14 Temmuz 2015 (12:14), Konuya Son Cevap : 14 Temmuz 2015 (12:14). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 14 Temmuz 2015, 12:14   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
EyMeN&TaLhA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:EyMeN&TaLhA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 21422
Üyelik T.: 08 Kasım 2012
Arkadaşları:37
Cinsiyet:
Mesaj: 3.305
Konular: 784
Beğenildi:125
Beğendi:33
Takdirleri:141
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme TASAVVUF ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI

ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme TASAVVUF ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI

TASAVVUF

1. Tarîkatta pîrin veya şeyhin irşadla görevlendirdiği kişiye ne ad verilmektedir?

A) Pîr-i muğan
B) Derviş
C) Sâlik
D) Mürid
E) Halîfe

2. Tarikat silsilelerinde birbirleriyle görüşmesi tarihen ve cismen mümkün olmayan kişilerin rüya yoluyla manen görüşmeleri ve feyz almalarına ne ad verilmektedir?

A) Üveysîlik
B) Fütüvvet
C) Melamet
D) Şuttâr
E) Verâset

3. Tarîkata intisab eden şahıslar bulunduğu hale göre değişik isimler alırlar. Buna göre tarîkata girme arzusu taşıyan, fakat henüz tarîkata kabul edilmemiş olan kimseye ne ad verilmektedir?

A) Tâlib
B) Mürid
C) Vâsıl
D) Sâlik
E) Müntehî

4. Tasavvufta mürid adayının şeyhe ve onun vereceği emirlere bağlı kalacağına söz vermesine ne ad verilmektedir?

A) Neseb
B) Silsile
C) Telvin
D) Bey’at
E) Çile

5. Aşağıdakilerden hangisi tarikatlardaki maddi unsurlardan biri değildir?

A) Hırka
B) Tâc
C) Kemer
D) Şedd
E) Fütüvvet

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarikat ve toplu zikri doğru olarak verilmiştir?

A) Nakşibendiyye ↔ Semâ
B) Kâdiriyye ↔ Hatm-i Hâcegân
C) Halvetiyye ↔ Darb-ı Esmâ
D) Yeseviyye ↔Zikr-i Kıyam
E) Rifâiyye ↔Zikr-i Erre

Talib: Tarîkata girme arzusu taşıyan, fakat henüz tarîkata kabul edilmemiş olan.
Mürid: Bu isteği kabul edilip tarîkata alınan, mübtedi yani seyru sülûka yeni başlamış
Sâlik: Seyr u sülûkunu devam ettirmekte olan, mutavassıt, yani yolun yarısına gelmiş
Vâsıl: Seyr u sülûkünü tamamlayıp Hakka vasıl olan müntehîdir ki, nefsini terbiye
etmiş ve vuslata ermiştir.
Tekke, kıyafetler (Hırka, tâc, kemer,şedd, haydariye,
tennure,kepenek, post,müttekamuin,alem,gül
Deverân: Kadirî zikri
Darb-ı esmâ: Halvetîlerin zikri
Zikri Kıyam : Rifai Sadi zikri
Zikr-i erre/zikr-i minşârî: Yesevî zikri
Nısf-ı kıyam: Celvetîlerin zikri
Hadrâ :Şazilîlerin zikri
Semâ: Mevlevî zikri
Hatm-ı Hacegân: Nakşibendi zikri

7. Tasavvufî düşüncede yaratılış (varlık) mertebeleri aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A) Letaif-i ruhaniyye
B) Etvâr-ı seb’a
C) Tenezzülât-ı seb’a
D) Hatemü’l-evliya
E) Usûl-i aşere

8. Tasavvufî düşüncede velî ve velâyet kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Velî, Allah Teâlâ’nın isimlerinden birisidir.
B) Velâyet, kulun kendi nefsinden fânî ve Hak ile kaim olmasıdır.
C) Tasavvufî düşüncenin temel konularından birisi de veli/velayet meselesidir.
D) Sufiler veliliği umumi velayet ve hususi velayet olarak ikiye ayırmışlardır.
E) Hâtemü’l-Evliyâ konusunu ilk defa gündeme getiren sûfî İbnü’l-Arabî olmuştur.

9. “el-Gunye li-tâlibî tarîki’l-hak”, “el-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmânî”, “Fütûhu’l-ğayb” isimli eserleri bulunan sûfî aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmed er-Rifâî
B) Abdülkādir Geylânî
C) İbrâhim Desûkî
D) Ömer el-Halvetî
E) Ahmed el-Bedevî

10. Ahmed Yesevî’nin Türkler arasında en tanınmış halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Hakim Ata
B) Bahâeddin Nakşibend
C) Hacı Bayrâm-ı Velî
D) Yûsuf el-Hemedânî
E) Eşrefoğlu Rûmî

11. Halvetiyye Tarîkatının ikinci kurucusu (pîr-i sâni) aşağıdaki sûfîlerden hangisidir?

A) Ömer el-Halvetî
B) Yahyâ-yı Şirvânî
C) Eşrefoğlu Rûmî
D) Hacı Bayrâm-ı Velî
E) Akşemseddin

12. Mevlevîlikte tarikatlaşma faaliyetlerini başlatan ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlânâ
B) Ahmed Eflâkî Dede
C) Hüsameddin Çelebi
D) Bahâeddin Veled
E) Burhaneddin Muhakkık Tirmizi

13. Salikin ruhunda kötülüklerden iyiliklere dönüş arzusu başlayıp, kötü fiillerinden dolayı kendi kendini kınadığı nefis mertebesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefs-i emmâre
B) Nefs-i levvâme
C) Nefs-i mülhime
D) Nefs-i marzıyye
E) Nefs-i zekiye

14. Aşağıdakilerden hangisi Abdulhalık Gücdevanî ve ondan sonra gelen büyükleri manevî terbiye ve kalbi zikirde tutma usullerini sistemleştirdiği on bir temel prensipten biri değildir?

A) Hûş Der Dem
B) Nazar Ber Kadem
C) Halvet Der Encümen
D) Vukûf-i Zamanî
E) Edeb yâ hû Mesela Kadiriyyenin pîr-i sanîsi,

İsmail-i Rumî ve Eşrefoğlu Rûmî,
Halvetiyyenin pîr-i sanîsi Seyyid
Yahya Şirvanî
Bektaşîliğin ise, Balım Sultandır.

15. Tasavvuf kaynaklarına ait eser ve müellif eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Mevlânâ ↔Gülşen-i Râz
B) Mahmûd Şebüsterî ↔Mantıku’t-Tayr
C) Kuşeyrî ↔ Keşfu’l Mahcûb
D) Muhâsibî ↔ Kûtu’lKulûb
E) İbnü’l-Arabî ↔Füsûsu’l-Hikem

16. “el-Munkiz Mine’d-Dalâl” ve “Mişkâtu’l-Envâr” isimli eserlerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebû Tâlib el-Mekkî
B) Ebû Hamid Gazzâlî
C) Ahmed er-Rifâî
D) Bahâeddin Nakşibend
E) Ahmed Yesevî

17. İslam düşünce ekollerinden hangisi nas ve rivayeti ön plana çıkararak hem akıl ve istidlâle hem de keşif ve ilhama tavır alır?

A) Selefiyye
B) Kelâmiyye
C) Sûfiyye
D) Cebriyye
E) Kaderiyye

18. Kur’ân-Kerîm ile Hz. Peygamber’in sünnetini ahlâkın asli ve mutlak kaynağı olarak kabul etmekle birlikte Antik Yunan ve Helenistik Devir Felsefesi’nden de etkilenmiş olan ahlak anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvuf ahlâkı
B) Geleneksel Ahlak
C) Felsefî Ahlak
D) Mistik Ahlak
E) Kelâmî Ahlak

19. Aşağıdakilerden hangisi, “dünyevi kirlerden kalbi arındırıp saflaştırma” anlamı dikkate alınarak tasavvuf kelimesinin türediği kök olduğu iddia edilmiştir?

A) Suffe
B) Safâ
C) Sûf
D) Safevî
E) Süfâne

20. Aşağıdakilerden hangisi sûfîlerin insan nefsindeki kötü huy ve sıfatların etkilerini izale etmek için kullandıkları kavramlardan birisi değildir?

A) Tezkiye
B) Tasfiye
C) Riyazet
D) Mücahede
E) Tahakkuk

21. Tasavvufun konusu, gayesi ve metodu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tasavvufun konusu genel anlamda Allah, varlık ve insandır.
B) Tasavvufun gayesi ihsan mertebesine ulaşmaktır.
C) Tasavvuf bilgi kaynağı olarak sadece keşf, sezgi ve ilhamı esas alır.
D) Sûfîler, keşif ve ilham yoluyla elde edilen bilgi ve sezgileri Kur'ân ve Sünnet'e müracaatla düzeltmek durumundadırlar.
E) Tasavvufun gayesi insan ruhunda gizli olan İlahi sırları ortaya çıkarmaktır.

22. Tasavvuf tarihinin gelişim seyri dikkate alınacak olursa hicretten sonraki ilk iki yıl tasavvvunun hangi dönemini içine alır?

A) Tasavvuf dönemi
B) Tarikatler dönemi
C) Ashab-ı suffe dönemi
D) Zühd dönemi
E) Vahdet-i vücud dönem

23. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf dönemi sûfîlerinden biri değildir?

A) Bâyezid-i Bistâmî
B) Cüneyd-i Bağdâdî
C) Yahya b. Muaz
D) Hamdun el-Kassâr
E) Muhyiddin İbnü’l-Arabî

24. Aşağıdaki isimlerden hangisi vahdet-i vücûd mektebi içinde ve İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri sayılamaz?

A) Abdullah Salâhî-i Uşşâkî
B) Sadreddin Konevî
C) Davud Kayserî
D) İsmail Hakkı Bursevî
E) Ahmed Yesevî

25. Tekke ve dergâhların ihvanının âdâb ve yönetimine dâir ilk prensipleri vaz’ eden (belirleyen/tespit eden) sûfî aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haris b. Esed el-Muhâsibî
B) Abdullah el-Ensârî
C) Ebû Sa’id Ebû’l-Hayr
D) Cüneyd-i Bağdâdî
E) Maruf el-Kerh


CEVAP ANAHTARI

1. E
2. A
3. A
4. D
5. E
6. C
7. C
8. E
9. B
10. A
11. B
12. C
13. B
14. E
15. E
16. B
17. A
18. B
19. B
20. E
21. C
22. D
23. E
24. E
25. C

ALINTI...
__________________

Geminin tek kaptanı vardır, gerisi mürettebat... Kalbinde tek sahibi vardır, gerisi teferruat...
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi EyMeN&TaLhA 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 4090 14 Temmuz 2015 12:14
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3265 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN... Erzurum Atatürk İlitam EyMeN&TaLhA 0 3768 14 Temmuz 2015 12:00
Ramazan-oruç ve çocuğa kazandırdıkları Çocuk ve Aile Sağlığı Mihrinaz 2 2053 14 Temmuz 2015 11:23
çocuk eğitiminde ceza hiç mi olmamalı? Çocuk ve Aile Sağlığı EyMeN&TaLhA 0 1629 14 Temmuz 2015 11:03

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİNLER TARİHİ ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 14 Temmuz 2015 12:06
ATAUZEM 4.sınıf 2014 bahar dönemi bütünleme DİN FELSEFESİ ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 14 Temmuz 2015 12:00
Atauzem 2010-2011 islam tarihi bahar dönemi bütünleme soru ve cavapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 0 11Haziran 2015 09:47
Atauzem 3. Sınıf Bahar Dönemi 2015 Final Soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 3 20 Mayıs 2015 08:48
Atauzem 2013-2014 güz dönemi bütünleme soru ve cevapları EyMeN&TaLhA Erzurum Atatürk İlitam 2 27 Nisan 2015 11:03

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291