Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 3.Sınıf Dersleri > Fıkıh Usülü

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  23 Aralık 2013 (12:24), Konuya Son Cevap : 28 Şubat 2015 (15:42). Konuya 3 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Medineweb
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 23 Aralık 2013, 12:24   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:erkek
Yaş:37
Mesaj: 4.833
Konular: 926
Beğenildi:339
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Sakarya ilitam İslam Fıkıh Usulü Sınav Soruları

Sakarya ilitam İslam Fıkıh Usulü Sınav Soruları

İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

1-Mekruhla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüv hangisidir?

Kuran
Kuranın kaynağı
Şeri deliller
Sünnet
Hz. Peygamberin beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır


Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkand

Cessas

4-Aşağıdakilerden hangisi İslamda ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?


Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?


Kuranın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kuran hükümlerinin cüzî olarak vaz edilmesi.
Kuran hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.

Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı. (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.
Lafzın vaz edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


El-İhkam
Takvimül-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-ALLAH alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir

Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih

12-Hangisi asli şeri delillerden biri değildir?

Kuran
Maslahat
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?


Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kuran kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kuran-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi husun ve kubuhun aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mutezile
Eşariyye
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kuranda aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?


Gerçek
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura ne ad verilir
?

Rükün
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet

17-Karineden yoksun olarak vaz edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anhın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder

18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi hâss lafzın türlerinden değildir?


Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.


21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve ALLAHın lütfundan nasibinizi arayın (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?


Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti

Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bihin mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vazî hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet

Şart

Rükün

Mani

24-Aşağıdakilerden hangisi munfasıl tahsis yollarından biri değildir?
Akıl

Örf

Niyet

Naklî delil

İstisnâ25-Hanefi fıkıh usulü alimlerinin konulduğu mana yönünden lafızları tasnifi aşağıdakilerden hangisidir?

hâs, emir ve müevvel

âmm, müşterek ve nehiy

hâs, nehiy ve müevvel

hâs, âmm, müşterek ve müevvel

hâs, müşterek, emir ve müevvel

26-Hangisinde akli-nakli ilimler birliktedir?


tefsir-hadis-kelam
fıkıh-hadis-kelam
tasavvuf-fıkıh-mantık
mantık-kelam-matematik

27-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?


Muhassısın şer’i nasslardan olması.
Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,
Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması
Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması
Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü ol

28-Dilin tevkîfî kökenli olduğunu öne süren görüşe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Dilin kökeni açısından başlangıçta tevkîfî bir öğretim zorunlu değildir.
İstılahi yolla insanların bir dili oluşturabilmeleri için zihinsel bir olgunluk gerekmez.
Tevkifî yolla dil öğretimi için insanların tümüyle mevcudatı tanımaları zorunludur.
Hz. Adem’e öğretilen ilk dilden sonra insanlar ıstılah yoluyla dillerini kurmuşlardır.

İnsanlığa tevkifi yolla öğretilen ilk dil mükemmel bir dil değildir.

29-Hanefîlere göre rükün veya in'ikad şartlarında eksiklik bulunan bir işlemin hükmü nedir?


Fasit
Gayri nafiz
Haram
Batıl
Sahih

30-Herhangi bir sıfatla nitelenerek kapsamı daraltılmış lafza ne ad verilir?


Âm
Tahsîs
Mutlak
Mukayyed

Hâss
seyfullahcan beğendi.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 30831 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar Kara Kartal 3 3968 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 2629 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 8517 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 3202 19 Nisan 2015 14:45

Alt 23 Aralık 2013, 12:25   Mesaj No:2
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:erkek
Yaş:37
Mesaj: 4.833
Konular: 926
Beğenildi:339
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Sakarya ilitam İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

1-Mekruh”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüvv hangisidir?

Kur’an
Kur’an’ın kaynağı
Şer’i deliller
Sünnet
Hz. Peygamber’in beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır

Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkandi
Cessas
4-Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?

Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?

Kur’an’ın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kur’an hükümlerinin cüz’î olarak vaz’ edilmesi.
Kur’an hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.
Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-“Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı.” (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz’ edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.
Lafzın vaz’ edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?

El-İhkam
Takvimü’l-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-ALLAH alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir
Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih


12-Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?

Kur’an
Maslahat
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?

Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kur’an kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kur’an-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi “husun ve kubuh”un aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mu’tezile
Eş’ariyye
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kur’an’da aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?

Gerçek
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde “bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura” ne ad verilir?

Rükün
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet
17-Karineden yoksun olarak vaz’ edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anh’ın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder
18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi “hâss” lafzın türlerinden değildir?

Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.

21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve ALLAH’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?

Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti
Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vaz‘î hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet

Şart

Rükün

Mani

tamamı bu yıl çıkmış sorulardır
Alıntı ile Cevapla
Alt 27 Şubat 2015, 16:53   Mesaj No:3
Medineweb Acemi Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:medcezir isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 26649
Üyelik T.: 16 Mart 2013
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 20
Konular: 2
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Sakarya ilitam İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

hocam başlık yanlış olmuş zira bu sorular fıkıh usulü dersinin
__________________
Allahım!gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle
hakkımda hayırlı olanı gönlümde razı eyle
Hz. Ali
Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Şubat 2015, 15:42   Mesaj No:4
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:erkek
Yaş:37
Mesaj: 4.833
Konular: 926
Beğenildi:339
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Sakarya ilitam İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

Alıntı:
medcezir Üyemizden Alıntı Mesajı göster
hocam başlık yanlış olmuş zira bu sorular fıkıh usulü dersinin
fıkha zaten islam hukuku diyorlar hocam düzelttim başlığı ama.teşekkür ederim
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
sakarya ilitam İslam Felsefesi Sınav Soruları Medineweb İslam Felsefesi 5 06 Temmuz 2020 19:32
Omu ilitam 6. ünite fıkıh usulü soruları Medineweb SAMSUN OMÜ İlitam 1 15 Ocak 2020 18:32
Sakarya ilitam İslam Mezhepleri Tarihi I Sınav Soruları Medineweb SAKARYA İlitam 4 01 Ocak 2015 15:15
Sakarya ilitam Tefsir Usulü Sınav Soruları Medineweb SAKARYA İlitam 3 23 Aralık 2013 12:48
İslam Tarihi Sınav Soruları(Sakarya ilitam ) Medineweb SAKARYA İlitam 1 23 Aralık 2013 12:45

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

 

 Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb  Medineweb  Medineweb  Medineweb Medineweb     

  www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.