Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 3.Sınıf Dersleri > Hadis Usülü

Konu Kimliği: Konu Sahibi Abdulmelik,Açılış Tarihi:  01 Aralık 2016 (19:59), Konuya Son Cevap : 01 Aralık 2016 (19:59). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı1Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Abdulmelik
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 01 Aralık 2016, 19:59   Mesaj No:1
Medineweb Site Yöneticisi
Abdulmelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Abdulmelik isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 1
Üyelik T.: 14Haziran 2007
Arkadaşları:7
Cinsiyet:Erkek
Memleket:Bitlis
Yaş:47
Mesaj: 2.840
Konular: 337
Beğenildi:884
Beğendi:190
Takdirleri:3173
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart 2012 HADİS TARİHİ VE USULÛ (Ara Sınav)

2012 HADİS TARİHİ VE USULÛ (Ara Sınav)


1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in onayladığı davranışlar şeklinde ki sünnetini ifade eder?
A. Takriri sünnet
B. Fiili sünnet
C. Delail
D. Şemail
E. Kavli sünnet
Doğru Cevap: A
Takriri sünnet:
Hz. Peygamber’in huzurunda veya bilgisi dâhilinde olmak şartıyla, sahâbe tarafından söylenen sözleri ve yapılan davranışları onaylaması veya karşı çıkmamasıdır.
Fiili sünnet: Hz. Peygamber’in filleri ve davranışlarıdır.
Delail: Peygamberimizin mucizelerini konu edinir.
Şemail: Peygamberimizin fiziksel özellikleriyle yani dış görünüşüyle ve ahlâkî vasıflarıyla ilgilenir, o konudaki verileri, bilgileri toplar ve değerlendirir.
Kavli Sünnet: Hz. Peygamber’in sözleridir.


2. Peygamberlerin, peygamberlik görevleri ile ilgili konularda hata yapmaktan Allah tarafından korunmuş olmalarına ne ad verilir?
A. Fetanet
B. Tezkiye
C. Emanet
D. Bi’set
E. İsmet
Doğru Cevap: E
Fetânet:
Zekâ ve ferâset
Tezkiye: İnsanların kötü huylardan, günahlardan, kötülüklerden temizlenmesi, arındırılması
Emânet: Güvenilirlik
Bi’set: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in risalet görevi ile gönderilmesi
İsmet: Günah ve hatalardan korunmuşluk.


3. Hz. Peygamber’in mucizelerini konu edinen çalışmalara ne ad verilir?
A. Fedail
B. Şemail
C. Delail
D. Hasais
E. Menakıb
Doğru Cevap: C
Delail:
Peygamberimizin mucizelerini konu edinir.


4. Raviler hakkında bilgiler içeren Tarih ve Tabakat isimli rical kitapları ilk defa ne zaman yazılmaya başlanmıştır?
A. Hicri I. Asrın ortalarında
B. Hicri I. Asrın sonlarında
C. Hicri II. Asrın başlarında
D. Hicri II. Asrın sonlarında
E. Hicri III. Asrın başlarında
Doğru Cevap: D
İbn Nedîm el-Fihrist isimli eserinde (1996, s.339,378) Leys b. Sa‘d (ö.175) ve Abdullah b. el-Mübârek’in (ö.181) et-Târîh isimli kitaplarından bahseder. Velid b. Müslim (ö.195), Yahyâ b. Sa‘îd el-Kattân (ö.198) da ilk ricâl kitabı yazarlarındandır.


5. İlk bakışta sağlam görülen hadislerdeki gizli kusurları inceleyen hadis bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A. İlelü’l-hadis
B. Dirayetü’l-hadis
C. Müşkilü’l-hadis
D. Garibü’l-hadis
E. Cerh tadil
Doğru Cevap: A
İlelü’l-Hadîs İlmi hadislerdeki bu tür gizli ve fark edilmesi zor kusurlarla ilgilenen bunları bulmayı ve düzeltmeyi amaçlayan bir ilim dalıdır.
Rivayet, hadis öğrenme, nakletme, derleme, hadisleri içeren kitaplar telif etme gibi faaliyetleri kapsar.
Dirâyet ise, hadislerin senet ve metinleri ile ilgili her türlü birikimi, yeteneği ve faaliyeti kapsar.
Müşkilü’l-hadis, zıt görünen hadisleri konu edinip bunları değerlendiren ve zıtlığı çözmeye çalışan ilim dalıdır.
Ğarîbü’l-Hadîs, az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manâsı kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen ilim dalıdır.
Cerh-tadil, hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek faaliyetinin adıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimun dönemi hadis usulü kitaplarındandır?
A. Kadı İyad, el-İlma
B. Hatib el-Bağdaî, el-Kifaye
C. Nevevi, el-İrşad
D. Suyuti, Tedribu’r-ravi
E. İbn Ebi Hatim, Kitabü’l-cerh vet’tadil
Doğru Cevap: B
Hatib el-Bağdadi’nin (ö.463) el-Kifaye
eseri, mütekaddimun dönemi hadis usulü eserlerindendir. Mütekaddimun ve müteahhirun ayrımı, Hatib el-Bağdadî ile yapılmaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir?
A. Tek tek insanlarla görüşüp konuşmak
B. Toplumların ileri gelenlerine mektuplar yazmak
C. Sözlerinin duyurulmasını istemek
D. Bilginin anlatılmasını teşvik etmek
E. Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak
Doğru Cevap: E
Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak dışında diğer tüm yöntemler, Hz. Peygamber’in sözlerini yaymak için yaptığı faaliyetlerdendir.

8. Sahabiler Hz. Peygamber’in hadislerini temelde hangi amaçla rivayet etmeye çalışmışlardır?
A. Bazı konulardaki bilgilerini aktarmak
B. Hz. Peygamber’e vefa borcunu yerine getirmek
C. Dini bir görevi yerine getirmek
D. Eski günleri yâd etmek
E. Sorulara cevap vermek
Doğru Cevap: C
Hz. Peygamber’in sünnetinin dindeki yeri ile onun öğrenilip öğretilmesi hususunda Hz. Peygamber’in gösterdiği gayretler, yaptığı teşvik ve tavsiyelerden hadis öğrenim ve öğretiminin dînî bir görev olduğu anlaşılmaktadır. İlk Müslümanlar her şeyden önce bunun için gayret göstermişlerdir.

9. Sahabiler duydukları hadisler karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamışlardır?
A. Önceden bildikleri hadislerle karşılaştırma
B. Hadisin yazılı bir belgesini isteme
C. Hadisi nakleden kimseye yemin ettirme
D. Hadisi ilgili Kur’an ayetleri ile karşılaştırma
E. Hadisi duyan başka birinin olup olmadığı sorma
Doğru Cevap: B
Sahabiler, duydukları hadisler karşısında;
Hadis Rivâyet Edenden
Şâhid İstemişler,
Hadis Rivayet Edene
Yemin Ettirmişler,
Hadisi Kur’ân ve Önceden Bildikleri Hadislerle
Karşılaştırmışlar,
Hadisi
İlk Duyan Kimseden Almaya Çalışmışlardır.
Fakat yazılı bir belge istemek gibi bir adetleri bulunmamaktadır.

10. Hadislerin yazılmasını doğru bulmayan aşağıdaki sahabilerden hangisi bu kanaatini Hz. Peygamber’in yasaklamasına dayandırmıştır?
A. Zeyd b. Sabit
B. Abdullah b. Ömer
C. Hz. Ömer
D. Ebu Hureyre
E. Ebu Said el-Hudri
Doğru Cevap: A
Zeyd b. Sâbit
şöyle demiştir: “Gerçekten Resûlullah -sav- bize hadislerinden hiçbir şey yazmamamızı emretti”.
11. Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?
A. Ebu Hureyre
B. Abdullah b. Zubeyr
C. Enes b. Malik
D. Abdullah b. Ömer
E. Said b. Zeyd
Doğru Cevap: E
Aşere-i mübeşşere,
İslâm peygamberi tarafından yaşarken Cennet'le müjdelenmiş (Cennet'e girecekleri Allah tarafından vâdedilmiş) on kişi için kullanılan bir tâbirdir. Bu sahabiler:
Ebu Bekr-i Sıddık - Ömer bin Hattab
Osman bin Affan - Ali bin Ebu Talib
Talha bin Ubeydullah - Zübeyr bin Avvam
Abdurrahman bin Avf - Sa'd bin Ebi Vakkas
Said bin Zeyd - Ebu Ubeyde bin Cerrah
12. Mısır valisi Abdulaziz b. Mevan, Kesir b. Murre’ye yazdığı mektupta aşağıdaki hangi sahabinin hadislerini yazmasını istememiştir?
A. Abdullah b. Amr
B. Ebu Hureyre
C. Enes b. Malik
D. Hz. Ali
E. Hz. Ömer
Doğru Cevap: B
Mısır valisi Abdülazîz b. Mervân (ö. 85), valiliği esnasında (h. 65-85) hadisleri toplama faaliyetine girişmiştir. Buna göre Abdülazîz, Kesîr b. Mürre’ye bir mektup göndermiş ve ondan, Ebû Hüreyre dışındaki sahâbîlerden duyduğu hadisleri yazıp kendisine göndermesini istemişti. Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği hadisleri istememesinin sebebi onların kendisinde bulunmasıydı.
13. Hadislerin tasnifi ne zaman başlamıştır?
A. Hicri II. Asrın başlarında
B. Hicri II. Asrın sonlarında
C. Hicri II. Asrın ortalarında
D. Hicri II. Asrın ilk yarısında
E. Hicri I. Asrın sonlarında
Doğru Cevap: D
Tasnif faaliyeti hicri ikinci asrın ilk yarısında başlamıştır.
14. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifinin amaçlarından biridir?
A. Dağınık şekildeki hadislerin bir araya toplanmasını sağlamak
B. Hadis ravilerinin güvenilir olup olmadıklarını belirlemek
C. Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
D. Hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
E. Hadislerin sahih olanlarının sahih olmayanlardan ayırt edilmesini sağlamak
Doğru Cevap: C
Tasnifin amaçları;
Birinci amaç: Hadislerin yok olmaktan ve kaybolmaktan korunması,
İkinci amaç: Derlenen hadislerin düzenli, sistemli, kolay kullanılır hale getirilmesi.
Üçüncü amaç: Hz. Peygamber’in sünnetinin Müslüman toplumunda yaşayan bir gelenek olarak devamının sağlanmasıdır.
15. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre yazılan kitap türlerinden biri değildir?
A. Cami’ler
B. Tek bir konuda yazılmış kitaplar
C. Musannefler
D. Etraf kitapları
E. Sünenler
Doğru Cevap: D
Hadis rivayeti kitapları, 2 genel başlık altında tasnif edilmişlerdir. Bablarına (konularına) göre ve ravilerine göre.
Ale’l-ebvab türü kitaplar, konularına göre tasnif edilmiş hadis kitaplarıyken, ale’r-rical türü kitaplar, ravilerine göre yazılmış kitaplardır.
Cami’ler ise bütün konulardaki hadisleri bir araya getiren hadis kitaplarıdır. Konularına göre tasnif edilirler.
Tasnif döneminde yaygın olarak yazılan hadis kitabı türü,
tek bir konuda yazılan kitaplardır. Konularına göre tasnif edilirler.
Sünenler: Konularına göre tasnif edilmiş, ahkâm hadisleri denilen, fıkhî içerikli hadisleri barındıran eserlerdir.
Musannefler: Sünenlerle aynı olup, farklı olarak Musanneflerde sahabe ve tabii sözlerine de yer verilir. Konularına göre tasnif edilirler.
Etrâf türü eserler, hadisin baş tarafından tamamını hatırlatan bir kısmını verip, ardından hadisin bütün senedlerini veya belirli bazı kitaplara bağlı kalarak onlarda geçtiği yerlerini bildiren kitaplardır.

16. Aşağıdaki sünen yazarlarından hangisinin süneni, “es-Sünenü’l-erbea” denilen dört sünen içinde yer almaz?
A. Ebu Davud
B. Darekutni
C. Tirmizi
D. İbn Mace
E. Nesai
Doğru Cevap: B
Sünenler:
Konularına göre tasnif edilmiş, ahkâm hadisleri denilen, fıkhî içerikli hadisleri barındıran eserlerdir.
Sünen-i erba‘a olarak bilinen sünenler; Tirmizî, Nesâi, Ebû Dâvud ve İbn Mâce’nin Sünen’leridir.
17. Mamer b. Raşid’in yazmış olduğu hadis kitabının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sahih
B. Musannef
C. Müsned
D. Sünen
E. Cami’
Doğru Cevap: E
Ma‘mer b. Râşid el-Ezdî (ö.153/770) hicrî ikinci yüzyılda Câmi‘ türü hadis kitabı derleyen meşhur hadis âlimlerinden biridir.
Cami’ler ise bütün konulardaki hadisleri bir araya getiren hadis kitaplarıdır. Konularına göre tasnif edilirler.
18. Ahmed b. Hanbel’in Müsned isimli eserinde tekrarları ile birlikte yaklaşık ne kadar hadis vardır?
A. 6.000
B. 10.000
C. 17.000
D. 28.000
E. 40.000
Doğru Cevap: D
Ahmed b. Hanbel’in Müsned isimli eseri, türünün en geniş kitabıdır. İçinde 904 sahâbînin yirmi sekiz bin civarında hadisi vardır. Bu hadisler sahâbilere göre düzenlenmiştir. Sahâbe İslam’a giriş sırasına ve fazilet derecelerine göre, sonra memleketlerine göre sıralanmış ve her birinden rivayet edilen hadisler nakledilmiştir.
19. Buhari, “Sahih” ismiyle meşhur olan kitabını daha önce yazdığı hangi kitabındaki sahih hadisleri seçerek meydana getirmiştir?
A. Musannef
B. Müsned
C. Mebsut
D. Sahih
E. Cami’
Doğru Cevap: C
Buhârî (h.256), elindeki bütün hadisleri Mebsût adını verdiği büyük bir hadis kitabında konularına göre tasnif ederek toplamıştır. Bunun en sağlam rivayetlerini seçerek Sahîh’ini meydana getirmiş ve döneminin Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn ve Ali el-Medînî gibi büyük hadisçilerine kontrol ettirmiş ve onaylarını almıştır.

20. İbnü’l-Esir’in, Kütüb-i Sitte hadislerini bir araya getiren eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Teysiru’l-vusul ila Camiu’l-usul
B. El-Cem’u beyne usuli’s-sitte
C. Mesabihu’s-sünne
D. El-Cem’u beyne’s-sahihayn
E. Camiu’l-usul li ehadisi’r-Resul
Doğru Cevap: E
Mecdüddin İbnu’l-Esîr
(ö.606) Câmi‘u’l-usûl li-ehâdîsi’r-Resûl isimli eserinde Malik’in Muvatta’ının dâhil olduğu altı kitabı bir araya getirmiştir.
İbnü’d-Deyba’nın (ö.944), Teysîru’l-vusûl ilâ Câmiu’l-usûl isimli eseri ise, İbnü’l-Esîr’in (ö.606) Câmiu’l-usûl li ehâdîsi’r-Resûl adlı eserinin muhtasarıdır.
el-Cem’ beyne’l-usûli’s-sitte adlı çalışmasında Rezîn b. Muaviye (ö.535), İbn Mâce’nin (h. 273) Sünen’i yerine İmam Mâlik’in el-Muvatta’ını koyarak Kütüb-i sitte’nin hadislerini ilk defa bir araya toplayan âlim olmuştur.
Beğavî (ö.516), Mesâbîhu’s-sünne isimli eserini başta Kütüb-i sitte olmak üzere Dârimî’nin es-Sünen, Mâlik’in el-Muvatta’, Şâfiî’nin el-Müsned, Dârekutnî’nin es-Sünen ve Beyhakî’nin Şuabü’l-îmân adlı eserlerinden derleyerek meydana getirmiştir.
Cevzakî’nin (ö.388) el-Cem’ beyne’s-Sahîhayn isimli eseri, Buhârî ve Müslim’in sahihlerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ilki olma özelliğini taşımaktadır.
21. Hadis tarihinde ilk defa isnadları terk ederek hadisleri derleyen âlim ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hatib et-Tebrizi, Mişkatü’l-mesabih
B. Begavi, Mesabihu’s-sünne
C. Beyhaki, Şuabu’l-iman
D. Suyuti, Cem’u’l-cevami
E. Ali el-Kari, Mirkatü’l-mefatih
Doğru Cevap: B
Begavî
(ö.516), Mesâbîhu’s-sünne isimli eserini başta Kütüb-i sitte olmak üzere Dârimî’nin es-Sünen, Mâlik’in el-Muvatta’, Şâfiî’nin el-Müsned, Dârekutnî’nin es-Sünen ve Beyhakî’nin Şuabü’l-îmân adlı eserlerinden derleyerek meydana getirmiştir. Eserde sadece sahâbî râvi veya nâdiren tâbiî zikredilmiş böylece hadis ilminde ilk defa hadislerin isnadları terkedilmiş
Mişkatü’l Mesabih eserinde Hatîb et-Tebrizî (ö.737), Begavî’nin (ö.516) Mesâbîhu’s-sünne eserinde sahih ve hasen diye ikiye ayırdığı hadisleri yeniden düzenlemiştir.
Ali el-Kari (ö.1014), Mirkâtü’l-mefâtîh adlı eserinde, Begavî’nin (ö.516) Mesâbîhu’s-sünne’sindeki mükerrer rivâyetleri çıkarmış, hadisleri senedleriyle birlikte kaydetmiştir.
Beyhakî’nin (ö.458) Şu‘abü’l-îmân (el-Câmi‘u’l-musannef fî beyâni şu‘abi’l-îmân) adıyla anılan eserinde, imanın altmış veya yetmiş küsur şubesi bulunduğunu belirten hadisten hareketle bunların nelerden ibaret olduğu âyet ve hadislerin yardımıyla tesbite çalışılmaktadır.

22. Kütüb-i sitte ve diğer hadis kitaplarında bulunmayan ve günümüze ulaşmayan birçok hadis ihtiva eden kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mustahrec
B. Müstedrek
C. Zevaid
D. Cem’
E. Etraf
Doğru Cevap: C
Zevaid kitapları
, herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp birincisinin ikincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri bir araya getirmeyi amaçlar.
Müstahrec kitapları, daha önce telif edilen herhangi bir hadis kitabında bulunan hadisleri, teker teker ele alarak kitap sahibinin senedinden başka bir senedle rivâyet etmek suretiyle meydana getirilen hadis kitaplarıdır.
Müstedrekler: Bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle oluşturulan eserlerdir. Konularına göre tasnif edilirler.
Etrâf türü eserler, hadisin baş tarafından tamamını hatırlatan bir kısmını verip, ardından hadisin bütün senedlerini veya belirli bazı kitaplara bağlı kalarak onlarda geçtiği yerlerini bildiren kitaplardır.
23. Hanefi âlimlerinden Burhaneddin el-Merginani’nin el-Hidaye’si üzerine yapılan tahric çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zeylai, Nasbu’r-raye
B. Iraki, el-Muğni an hamli’l-esfar
C. İbn Hacer, Telhisu’l-habir
D. Mahmud Tahhan, Usulü’t-tahric
E. Abdulmevcud Muhammed Abdüllatif, Keşfü’l-lisam
Doğru Cevap: A
Zeylaî
’nin Nasbu’r-râye fî ehâdîsi’l-Hidâye adlı eseri, Burhâneddin el-Merginânî’nin (ö. 593) el-Hidâye’si üzerine yapılan bir tahric çalışmasıdır.
Zeynüddin el-Irâkî’nin el-Muğnî an hamli’l-esfâr fi’l-esfâr fî tahrîci mâ fi’l-ihyâ’i mine’l ahbâr adlı eseri, İmam Gazzâlî’nin İhyâü ulûmi’d-dîn adlı eseri üzerine yazılan bir tahric çalışmasıdır.
İbn Hacer el-Askalânî, Telhîsu’l-habîr fî tahrîci ehâdîsi’r Râfiiyyi’l-kebîr adlı eserinde, İmâm Gazzâlî’nin el-Vecîz adlı fıkıh kitabına Abdülkerim b. Muhammed er-Râfiî tarafından yazılan eş-Şerhu’l-kebîr isimli şerhindeki hadislerin tahrici yapılmaktadır.
Mahmûd et-Tahhân’ın Usûlü’t-tahrîc ve dirâseti’l-esânîd’i ile Abdulmevcûd Muhammed Abdullatif’in Keşfu’l-lisâm an esrâri tahrîci 24. Halk arasında yaygın olan hadisleri toplayan eser aşağıdakilerden hangisidir?


A. Riyazü’s-salihin
B. Et-Tergib ve’t-terhib
C. El-Ezkar
D. El-Mekasidu’l-hasene
E. Mesabihu’s-sünne
Doğru Cevap: D
Tam adı el-Makâsıdü’l-hasene fî beyâni kesîrin mine’l-ehâdîsi’l-müştehire ale’l-elsine’ olan eser Sehâvî’nin (ö.902) tarafından telif edilmiş halk arasında meşhur olan haberlerin bir araya getirilerek derlendiği en önemli kaynaklardandır.
Riyâzü’s-sâlihîn (Riyâzü’s-sâlihîn min hadîsi seyyidi’l mürselîn) eserinde Nevevî, âyet ve hadisleri esas alarak fert, aile ve toplum planında uyulması gereken prensipleri ortaya koymayı amaçlamıştır.
Münzirî et-Terğîb ve’t-terhîb isimli eserinde iyiliğe teşvik eden kötülüklerden sakındıran hadisleri bir araya getirmiştir.
Beğavî (ö.516), Mesâbîhu’s-sünne isimli eserini başta Kütüb-i sitte olmak üzere Dârimî’nin es-Sünen, Mâlik’in el-Muvatta’, Şâfiî’nin el-Müsned, Dârekutnî’nin es-Sünen ve Beyhakî’nin Şuabü’l-îmân adlı eserlerinden derleyerek meydana getirmiştir.
El-Ezkâr, Nevevî’nin (ö.676) zikir ve duaya dair hadisleri bir araya getiren eseridir.
25. Aşağıdakilerden hangisi Buhari’nin sahihinin şerhi değildir?
A. El-Mu’lim bi fevaidi Müslim
B. Fethu’l-bari
C. İrşadü’s-sari
D. Umdetü’l-kari
E. A’lamü’l-hadis
Doğru Cevap: A
el-Mu’lim bi fevâidi Müslim
eseri, Mâzerî’nin (ö.536) Sahih-i Müslim üzerine yazdığı şerhi olup, Müslim’in sahihine yazılan ilk şerh olma özelliğini taşımaktadır.
Şıklarda zikredilen diğer eserler ise Buhari şerhleri olup, sırasıyla müellifleri şu şekildedir:
Kastallânî’nin (ö. 923) İrşâdü’s-sârî li-şerhi Sahîhi’l-Buhârî’si,
Bedrüddin Aynî’nin (ö. 855) Umdetü’l-kârî fî şerhi Sahîhi’l-Buhârî’si
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö.852) Fethu’l Bârî bi şerhi Sahîhi’l-Buhârî’si,
Hattâbî’nin (ö.388) A’lâmü’l-hadîs fî şerhi Sahîhi’l-Buhârî’si. (Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’inin ilk şerhidir.)

26. Kütüb-i sitte müelliflerinin hadislerini eserlerine almak için esas aldıkları prensibleri tespit eden âlim ve ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ebu Avane el-İsferâyînî, el-Müsnedü’l-muhrec
B. Hâzimî, Şurûtü’l-eimmeti’l-hamse
C. Hâkim, el-Müstedrek
D. Sıddık Hasan Han, el-Hıtta
E. İbnü’l-Kayserânî, Şurûtü’l-eimmeti’s-sitte
Doğru Cevap: E
el-Müsnedü’l-muhrec alâ kitâbi Müslim b. Haccâc
kitabı, Ebu Avane el-İsferâyînî’nin (ö.316) Sahih-i Müslim’e yaptığı istihraç çalışmasıdır. (Mustahrec)
Hâzimî’nin (ö.584) Şurûtü’l-eimmeti’l-hamse adlı risâlesi, İbn Mace’nin Sünen’i hariç 5 muhaddisin şartlarını içerir.
Hâkim (ö.405) ise el-Müstedrek eserinde Sahîhayn’da yer almamakla birlikte ikisinin ya da ikisinden birinin şartlarına uyan hadisleri toplamaya çalışmıştır.
İbnü’l-Kayserânî (ö.507) Şurûtü’l-eimmeti’s-sitte eserini “bazı kimselerin Kütüb-i sitte müelliflerinin hadisleri eserlerine almak için esas aldıkları şartları sormaları” üzerine yazdığını söylemektedir.
Devamı
www.hadisusulu.com sitesindedir…
Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilir, çalışmalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
Esma_Nur beğendi.
__________________

Büyükler fikirleri,Ortalar olayları,Küçükler kişileri tartışır.
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Abdulmelik 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
DÜNYA KABE'NİN NERESİNDE Hacc-Umre-Kurban Abdulmelik 0 321 27 Nisan 2020 20:40
T.B.Teknolojileri-2 Vize Konuları Ozet(2017) Temel Bilgi Teknolojileri 2 Abdulmelik 3 1706 06 Ekim 2017 19:31
MBSTS denemesi (120 soru ve cevap anahtarı) Seviye Belirleme Sınavı-(MBSTS) Abdulmelik 2 8301 21 Ocak 2017 09:42

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
ATA AÖF HADİS TARİHİ VE USULÜ FİNAL SINAVI nurşen35 1.Sınıf 0 07 Eylül 2018 12:52
2010 – 2011 Dönemi HADİS TARİHİ VE USULÛ Final Sınavı Soruları ve Çözümlü Cevapları Abdulmelik Hadis Usülü 0 01 Aralık 2016 20:02
2011 – 2012 Dönemi HADİS TARİHİ VE USULÛ final Sınavı Soruları ve Çözümlü Cevapları Abdulmelik Hadis Usülü 0 01 Aralık 2016 19:47
TEFSİR TARİHİ VE USULU 1. sınıf 6. UNİTE özet-soru-cevap bargiran Tefsir Tarihi Ve Usulü 1 31 Mayıs 2016 17:36
HADİS TARiHİ VE USULU...[video] bilinmez Videolar/Slaytlar 0 10 Aralık 2012 08:05

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288