Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İLİTAM Bölümleri Ders/ Dökümanlar > SAMSUN OMÜ İlitam

Konu Kimliği: Konu Sahibi Medineweb,Açılış Tarihi:  24 Ekim 2013 (20:53), Konuya Son Cevap : 24 Ocak 2023 (18:25). Konuya 6 Mesaj yazıldı

Beğeni Aldı2Kez Beğenildi
  • 1 Beğenilen Mihrinaz
  • 1 Beğenilen Mihrinaz
Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 24 Ekim 2013, 20:53   Mesaj No:1
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:erkek
Yaş:37
Mesaj: 4.833
Konular: 926
Beğenildi:339
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Omu ilitam 3. Sınıf ( 2013) kelam vize 2011 soruları

Omu ilitam 3. Sınıf ( 2013) kelam vize 2011 soruları

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)Yüce Allah yaratmanın varlığa çıkmasını ayrıntılı bir şekilde anlatmış, yaratmanın başlangıç ve süresinin bilgisini insana vermiştir.

B)Tevrattaki yaratılış hikayesi Hıristiyanlık için de geçerlidir.

C)Yüce Allah, kainatın oluşum süreci hakkında hazır bilgiler vermemiştir.

D)Yahudi filozofu Philon ve Musa b. Meymun yoktan yaratılış inancını savunmuşlardır.

E)Ebûl-Huzeyl, cevher ve arazın Allah tarafından yaratılmış olduklarını kabul eder.

2-)

Allah kulların cüzâiyyât denilen fiillerini bilmez diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mutezile

B)Cebriyye

C)Kaderiyye

D)Eşariyye

E)Mâturîdiyye

3-)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)Âlemin çok küçük parçalardan müteşekkil olduğu görüşü ilk defa Yunan filozofu Demokritos tarafından telaffuz edilmiştir.

B)Kelam ilminde Allahın kadîm olduğu, Allahtan başka bütün varlıkların hâdis olduğu itikâdî bir ilkedir.

C)Ehl-i Sünnet Allahın âlemi şu andaki hali üzere bir defa da yaratmıştır.

D)Âlem, hepsi birbirine benzeyen cevher-i ferdlerden meydana gelmiştir.

E)Atom nazariyesine Eşarîler, Mâturîdîlerden daha az rağbet etmişlerdir.

4-)

Yokluğu şey olarak kabul eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mâturîdîyye

B)Cehmiyye

C)Sufiyye

D)Mutezile

E)Müşebbihe

5-)

İlk defa Bir fiil iki failden doğar; biri Allah diğeri ise kuldur diyerek kesb teorisini ortaya atan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eşariyye

B)Hişam b. el-Hakem

C)Mutezile

D)Dırâr b. Amr

E)Amr b. Ubeyd

6-)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Emevî ve Abbâsî halifeleri Laik ve İslam dininin ilkelerine daha müsamahakar bir yönetim sergilemişlerdir.

B)Kümun nazariyesine göre cisimler içlerinde kendi imkanlarına sahiptirler. Bu durum cisimlerin Allahın idaresinden bağımsız olduklarını gösterir.

C)Cüzün lâ yetecezza parçalanabilen atom demektir.

D)Bir kimse sorumlu olmadığı fiilden dolayı cezalandırılamaz diyen Dırâr b. Amr Allahın kudretiyle adaletini uzlaştırmaya çalışmıştır.

E)Cad b. Dirhem ve Cehm b. Safvân Kuranı Allaha mecaz itibariyle nispet etmişlerdir.

7-)

Mutezile kelamının doğuşunda aşağıdakilerden hangis etkindir?

A)Eşarîlerle yaptıkları mücadeleler

B)Yahya ed-Dımaşkî ve Ebû Kurra gibi Hıristiyan âlimlerle yaptıkları tartışmalar

C)Müşebbihe ve Mücessimeye karşı yaptıkları mücadeleler

D)Fetihler sonucu eski din ve kültür izleriyle karşılaşmaları

E)Felsefî eserlerin tercümesi

8-)

Aşağıdakilerden hangisi Bişr el-Merîsînin görüşü değildir?

A)Allahın varlığını ve Hz. Muhammedin peygamberliğini tasdike devam eden günahkârın yine de imanı vardır.

B)Kurân yaratılmış değildir.

C)Allah ehl-i kıbleden günah işleyenleri ebediyyen cehennemde tutmaz.

D)Bir kimsenin güneşe veya puta secde etmesi küfür değil, küfür alametidir. Esas küfür, Kurân âyetinin ve sahih hadisin hükmünün inkârıdır.

E)Kurân ve Hadislerde geçen Allahın teşbîhi sıfatlarını yokmuş gibi tefsir etmiştir

9-)

Bizi ancak zaman helak eder(el-Câsiye, 45/24) âyetinde kastedilen kimlerdir?

A)Mutezilîler

B)Maniheistler

C)Mecusîler

D)Filozoflar

E)Dehrîler

10-)

İslâm toplumunda her seviyedeki bütün insanlar için müşterek bir akîde oluşturan ilk İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ebû Hanife

B)İmam Zeyd b. Ali

C)Vâsıl b. Atâ

D)İmam Şâfi

E)Hasan el-Basrî

11-)

Cemel ve Sıffîn savaşına katılanlar hakkındaki hükmün Allaha havale edilmesi gerekir, diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mutezile

B)Hariciyye

C)Mürcie

D)Kaderiyye

E)Şia

12-)

İslam toplumunda emr bil-marûf ve nehy-i anil-münker yapmayan fırka aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hâriciyye

B)Mutezile

C)Cebriyye

D)Zeydiyye

E)İmâmiyye

13-)

Aşağıdakilerden hangisi hür irade fiilini savunmamıştır?

A)Mabed el-Cühenî

B)Gaylân ed-Dımaşkî

C)Vâsıl b. Atâ

D)Cehm b. Safvân

E)Ata b. Yesar

14-)

Aşağıdakilerden hangisi Haricîlerin görüşlerinden biri değildir?

A)Halifenin; Kureyşli, Haşimî veya Arap olması şart değildir; köle bile halife olabilir.

B)Hilafet için aranan şart, seçilecek kişinin mümin; âdil, zâhid ve âlim olmasıdır.

C)Halife olmaya lâyık olan kişi, Müslümanların özgür iradeleriyle seçilir.

D)Doğru yoldan ayrılan halifenin yönetimden uzaklaştırılması gerekir.

E)Hilafet görevine atanmada liderin karizması esastır.

15-)

Üç kardeş meselesi hangi mezhebin kurulmasında etkin bir rol oynamış tartışmadır?

A)Kaderiyye

B)Mürcie

C)Eşariyye

D)Mutezile

E)Hâriciyye

16-)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Tecsim görüşünü ortaya atan kişi Muhammed b. Kerrâmdır.

B)Mutezile mezhebinin kurucusu Hasan el-Basrîdir.

C)İsmet, Mürcinin ana fikirlerinden biridir.

D)Müteşâbih âyetlerle kalben dahi meşgul olmamak ve onlar üzerinde düşünmemeye imsak denir.

E)Mutezile mezhebi, mantık kaideleri ile çelişir gördüğü âyet ve hadisleri başka anlamlara yorumlama yolunu benimsemez.

17-)

Aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?

A)Eşarîlere göre Allahın fiilleri için bir sebep aranmaz ve bir hikmete bağlı değildir.

B)Mâturdiyyeye göre, hasen ve kabîh aklen kavranabilir.

C)Cad b. Dirheme göre, Allahâın ezelde levh-i mahfûzda yazması hükmen değil, vasfen bir yazmadır.

D)Mutezile, günah işleyip tövbe etmeden dünyadan ayrılan bir kimse için kıyamet gününde peygamberlerin şefaatini kabul etmez.

E)Ahmed b. Hanbel, inanç konularında tartışmaya ve derin açıklamalara karşı çıkmıştır.

18-)

Aşağıdakilerin hangisi İsbât-ı Vâcib konusundaki Kurân delillerinin özelliklerinden biri değildir.

A)Kurânın delilleri iknâ edicidir.

B)Kuran delillerinin hiçbir zaman devri geçmez; apaçık, bedîhî ve umumidirler.

C)İnsan fıtratına uygundurlar.

D)Kelâmcıların ve İslâm felsefecilerinin delillerinin kaynağı yabancı kültürler ve felsefî hareketlerdir.

E)Kurân delillerine göre, insanlar, kendi öz benliğinde ve dış dünyada Allahın varlığını gösteren deliller üzerinde düşünerek, Allahın var olduğu gerçeğine ulaşabilirler.

19-)

İnayet kavramına sisteminde en fazla ağırlık veren İslâm düşünürü kimdir?

A)Kindî

B)Fârâbî

C)Bâkıllânî

D)İbn Sînâ

E)İbn Rüşd

20-)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Ehl-i Sünnet âlimleri, Allahın kelâmını, nefsî ve lafzî kelâm olmak üzere ikiye ayırmışlardır.

B)Teşrîî irade, istenenin meydana gelmesini gerektirir.

C)Mâturîdîler tekvîni Allahın zatı ile kâim müstakil bir sıfat olarak kabul ederler.

D)Kabûl-i âmme delili Mutahhar b. Tâhir el-Makdisînin temas ettiği bir delil türüdür.

E)Müteahhirîn (sonraki) âlimler, müteşâbih lafızlara tevil getirme yolunu benimsemişledir.

21-)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Allahın varlığını ispat etmede kullanılan imkan delili için yanlıştır?

A)İslam filozoflarının delili diye meşhur olan bir delil türüdür.

B)Mümkün, varlığı ile yokluğu eşit olan demektir.

C)Sebepler ve etkin varlıkların sonsuza kadar uzayıp gitmesi batıldır.

D)İmkan delili, daha çok Mütekaddimîn kelamcıları tarafından kullanılmıştır.

E)Âlem cüzlerden meydana geldiği halde, zorunlu varlık bileşik değildir.

22-)

Aşağıdaki akıl tanımlarının hangisi Taftâzânî’ye aittir?

A)Akıl, analiz ve sentez yapma kabiliyetidir.

B)Akıl, insanın düşünmesini ve yaptığı fiillerden sorumlu tutulabilmesini mümkün kılan belli bilgilerin toplamıdır.

C)Akıl, zarûrî ve vazıtasız ilimlerin bir bölümüdür.

D)Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran ve nazarî bilgilerin öğrenilmesini sağlayan bir güçtür.

E)Akıl, insana mahsus bir kuvvet olup, kişi o sayede ilim öğrenme ve idrâk etme kabiliyetine sahip olur.

23-)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi zorunlu bilgiler için yanlış bir ifadedir.

A)Allahın, bilenin nefsinde kulun irade ve çalışmasının tesiri olmadan meydana getirdiği bilgidir.

B)“Bütün parçalarından büyüktür önermesi apaçık sabit olan bilgidir.

C)Zorunlu bilgi bütün canlı yaratıklarda mevcut olmayan bir bilgi türüdür.

D)İnsan, varlığından kuşku duyamayacak şekilde zorunlu bilgiyi kabule zorlanır.

E)İnsan, kendi varlığını, elem, haz, açlık, susuzluk, ateşlenme, üşüme, keder ve sevinç gibi nefsinde olan şeyleri bedîhî olarak bilir.

24-)

Aşağıdakilerden hangisi İslâm kelâmcılarının tanımlarından biri değildir?

A)Bilgi, bilen (özne) ile nesne (bilinen) arasındaki ilişkinin bir ürünüdür.

B)Bilgi, bir tür tahkik edilmiş, doğrulanmış inançtır.

C)Bilgi, aklın ve duyuların konusuna giren her şeyin tanımlanmasını sağlayan bir sıfattır.

D)Bilgi, kendisine sahip olan kişiden câhillik, şüphe ve zannı uzaklaştıran bir sıfattır.

E)Bilgi, zıddına ihtimal verilmeyecek şekilde anlamları, yani duyularla bilinenlerin dışındaki her şeyi birbirinden ayırt etme sıfatıdır.

25-)

İslâm düşüncesinde kendisine has bir bilgi kuramı oluşturan ilk kelâm âlimi kimdir?

A)Bâkıllânî

B)Bağdâdî

C)Gazzâlî

D)Cüveynî

E)Mâturîdî

CEVAPLAR 👇👇👇AŞAĞIDAKİ LİNKTE


[Linkler Ziyaretçilere Kapalıdır.Giriş Yap Veya Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi Medineweb 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Medinewebli önlisans İlahiyat 1.sınıf öğrencileri... İlahiyat Öğrencileri İçin Genel Paylaşımlar nurşen35 87 30921 23 Mayıs 2015 20:53
Gülmek isteyenler tıklasın :))) Videolar/Slaytlar Kara Kartal 3 3974 10 Mayıs 2015 15:16
Cumartesi Anneleri’nin ahı/Can Dündar İslami Haberler Medineweb 0 2637 10 Mayıs 2015 15:13
Ayın Üyesi ''zeynepnm'' Ayın Üyesi 9Esra 13 8548 30 Nisan 2015 13:29
Müzemmil suresi bize ne anlatıyor Tefsir Çalışmaları Medineweb 0 3209 19 Nisan 2015 14:45

Alt 21 Ağustos 2014, 17:47   Mesaj No:2
Avatar Otomotik
Durumu:Maşite isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 45037
Üyelik T.: 17 Ağustos 2014
Arkadaşları:1
Cinsiyet:
Mesaj: 2
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart Cevap: Omu ilitam 3. Sınıf ( 2013) kelam vize 2011 soruları

arkadaşlar bu soruları paylaşan arkadışımız cevap anahtarınıda paylaşabilirmi cevaplarını bulamıyoruz soruların maalesef
Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Ağustos 2014, 19:05   Mesaj No:3
Medineweb Emekdarı
Medineweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu:Medineweb isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 13301
Üyelik T.: 04 Şubat 2011
Arkadaşları:5
Cinsiyet:erkek
Yaş:37
Mesaj: 4.833
Konular: 926
Beğenildi:339
Beğendi:0
Takdirleri:62
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart Cevap: Omu ilitam 3. Sınıf ( 2013) kelam vize 2011 soruları

Uygun bir zamanda bakarım ins
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Kasım 2016, 17:31   Mesaj No:4
Avatar Otomotik
Durumu:erhan58 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 55748
Üyelik T.: 06 Kasım 2016
Arkadaşları:0
Cinsiyet:
Mesaj: 1
Konular: 0
Beğenildi:0
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Standart

cevapları paylaşacak mısınız
Alıntı ile Cevapla
Alt 06 Kasım 2016, 18:06   Mesaj No:5
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:15
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:44
Mesaj: 12.492
Konular: 1283
Beğenildi:11970
Beğendi:9057
Takdirleri:26837
Takdir Et:
Standart

Alıntı:
erhan58 Üyemizden Alıntı Mesajı göster
cevapları paylaşacak mısınız
Cevaplar elimde.ilk fırsatta paylaşıcam inşAllah
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Alt 07 Kasım 2016, 06:51   Mesaj No:6
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:15
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:44
Mesaj: 12.492
Konular: 1283
Beğenildi:11970
Beğendi:9057
Takdirleri:26837
Takdir Et:
Standart

Soruların cevapları eklenmiştir..hatalı buldugunuz bir cevap olursa lütfen bildirin..kolay gelsin
Esma_Nur beğendi.
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Alt 24 Ocak 2023, 18:25   Mesaj No:7
Medineweb Baş Editörü
Mihrinaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Durumu: Mihrinaz isimli Üye şuanda  online konumundadır
Medine No : 14593
Üyelik T.: 15 Kasım 2011
Arkadaşları:15
Cinsiyet:Anne
Memleket:MEDİNEWEB
Yaş:44
Mesaj: 12.492
Konular: 1283
Beğenildi:11970
Beğendi:9057
Takdirleri:26837
Takdir Et:
Standart

Cevaplar linkte. Üye olarak cevaplara ulaşabilirsiniz. Üyelik çok kolay.
Bir eposta adresi
Kullanıcı adı oluşturarak giriş yapabilirsiniz cevaplara ulaşabilirsiniz
su damlası beğendi.
__________________

~~~ Bilmediklerimi Ayaklarımın Altına Alsam Başım Göğe Ererdi ✒~
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 2 Kişi okuyor. (0 Üye ve 2 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
2. Sınıf Arapça Vize,Final Bütünleme Soruları;2009,2010,2011 Mikdad Arapça 4 21 26 Ocak 2019 14:51
Ilitam sistematik kelam vize soruları Medine-web Sistematik Kelam 1 09 Aralık 2017 09:06
OMU ilitam Sistematik Kelam(2011)Büt Soruları Mihrinaz SAMSUN OMÜ İlitam 0 07 Kasım 2016 07:23
İstanbul ilitam sistematik kelam vize soruları 2012 JAZARİ İSTANBUL İlitam 4 04 Kasım 2014 13:58
istanbul ilitam fıkıh usulü vize çıkmış soruları(2011) JAZARİ İSTANBUL İlitam 1 26 Ekim 2013 07:18

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

 

 Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb  Medineweb  Medineweb  Medineweb Medineweb     

  www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.