Medineweb Forum/Huzur Adresi

Go Back   Medineweb Forum/Huzur Adresi > ..::.İLİTAM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA.::. > İlitam 4.Sınıf Dersleri > Tasavvuf

Konu Kimliği: Konu Sahibi f_kryln,Açılış Tarihi:  25 Ekim 2013 (16:31), Konuya Son Cevap : 25 Ekim 2013 (16:31). Konuya 0 Mesaj yazıldı

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme
Alt 25 Ekim 2013, 16:31   Mesaj No:1
Medineweb Kıdemli Üyesi
Avatar Otomotik
Durumu:f_kryln isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Medine No : 14040
Üyelik T.: 01 Ağustos 2011
Arkadaşları:3
Cinsiyet:Byn
Memleket:Ağrı
Yaş:32
Mesaj: 301
Konular: 103
Beğenildi:23
Beğendi:0
Takdirleri:10
Takdir Et:
Konu Bu  Üyemize Aittir!
Standart TASAVVUF soru cevaplar

TASAVVUF soru cevaplar

1-Reşahât Aynü’l-hayât adlı eser aşağıdaki tarikatlardan hangisini konu edinir?

Halvetiyye

***Nakşbendiyye***
Şâziliyye

Melâmiyye

Kadiriye

2-islâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm’ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.”
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?

Tasavvuf-Sosyoloji

Tasavvuf-Psikoloji

**Tasavvuf-Terbiye***

Tasavvuf-Siyaset

Tasavvuf-Ahlak

3-Mistik düşüncelerdeki benzerlik ve farklılıklar göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Bütün büyük dünya dinlerinde mistisizmin ifade ediliş biçimleri arasında bir hayli fark vardır.

Farklı dinlerdeki mistik tecrübeleri ifade eden kavramların bazı ortak yanları bulunmaktadır.

Dünyadaki bütün mistik doktrinler birbirinin tamamen aynı olan kavramsal yapılar içermez.

**Mutlak hakikat tecrübesi her zaman aynı kavramla ifade edilmiştir.****

Tecrübe ve anlayışta belirgin bir şekilde birlik görülür.

4-Peygamber’in (s.a.), “Gelecekte dünyanın genişleyeceğini, bolluğa kavuşacağını görüyorum. Bolluk zamanında ipek perdeler ve atlas yastıklar kullananlar çıkacak. Sizden birinizin boynunun vurulması, dünyaya dalmasından daha iyidir.” dediği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

**Abdurrahman b. Avf****

Hz. Ömer

Selman-ı Fârisî

Sa’d b. Ebî Vakkâs

Hz. Ali

5- Tasavvvuf Klasik eseri sayılan ve Kuşeyrî ve Gazzâlî gibi mutasavvıflara kaynaklık eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

Keşfü’l-mahcûb

Hatmü’I-velâye

**Riâye li-hukûkıllah****

el-Luma’

Kûtü’l-kulû

6-Şiblî, Haris Muhâsibî, Cüneyd ve Zünnûn gibi ilk mutasavvıflar, semâı medhetmişler, semâ meclislerine devam etmişler, Serrâc, el-Luma'da; Ebû Bekir Kelâbâzî, et-Taarruf'ta; Kuşeyrî, Risâle'de; Gazzâlî, İhyâ'da; Sühreverdî, Avârifu'l-maârif’te bu konuya yer vermiş ve uzun değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Yukarıdaki ifadeler Tasavvufun hangi alanla irtibatına işaret etmektedir

Tasavvuf -Mimari

**Tasavvuf –Musiki****

Tasavvuf -Sosyoloji

Tasavvuf -Terbiye

Tasavvuf -Eğitim

7-Aşağıdakilerden hangisi Ashabın zühdi hayatının esaslarından değildir?

Daha çok kılık kıyafet, yeme-içme gibi dünya nimetlerine değer vermeme

ALLAH’a karşı teslimiyet ve tevekkül içinde olma

**Ticaret yapıp kazandıklarından bir kısmını tasadduk etme***

Zikir ve nafile ibadetle meşgul olma

İbadet ve tefekkür için tenha yerleri tercih etme

8- Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf kelimesine kök olarak öne sürülen başlıca kelimelerden değildir?***Asr-ı saadetteki ashâb-ı suffenin Saff-ı evvel’inden

Ense saçı ve kıl demek olan sûfetü'l-kafâ’dan

Yün anlamına gelen sûf’tan

Duruluk ve temizlik anlamına gelen safa ve safvet’ten

Kendilerini halka hizmete veren Benu's-sûfe’den
9-Aşağıdaki Tasavvuf ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?İslâm Peygamberi'nin şahsında temsîl ettiği manevî otoritenin, müesseseleşmiş ve günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş şeklidir.

Tasavvuf; İslâm'ın ruh hayatıdır.

**Tasavvuf insanları dünyadan tamamen uzaklaştırmayı amaç edinmiş bir ilimdir.***

Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özüdür.

İnsanın iç dünyasını îmara ve kötü duygularını tashihe çalışan bir ahlâkî sistemdir.10-Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım” (el-A‘râf, 146) âyeti göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi ALLAH’ın âyetlerini anlamaya manidir?Hased

Hepsi

Dünya sevgisi

Ucûb

Kibir
11-Mistisizmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?)**Görünenin ötesine veya görünmez olana geçme tecrübesi şeklinde genel anlamıyla her dinde rastlanan bir olgu değildir.***

Zamanla sınırlı olan ve gelişenden ezelî ve zamansız olana geçiş tecrübesini ifade eder.

Mistisizm, insanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden doktrine verilen addır.

Grekçe sır anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir.

Bütün bir hakikat problemine aklî ve daha çok sezgiye dayalı melekelerle özel biçimde yaklaşmak manasına gelir.

12- Tasavvufla felsefenin ortak alanları aşağıdakilerden hangisidir?Ruh-Dünya-ALLAH

Nefs-Ruh-Varlık

Dünya-ALLAH-İnsan

İnsan-ı Kamil-ALLAH-Varlık

***ALLAH-İnsan-Varlık***
13-Bir rivayete göre ilk defa "sûfî" lakabıyla anılan zat aşağıdakilerden hangisidir?Ebû Muhammed Murtaiş

Ebû Muhammed Cerîrî

Ebû Nasr Serrâc

Ebû Bekir Kettânî

***Ebû Hâşim


14-Günümüze ulaşan ilk Kitâbü’z-zühd müellifi aşağıdakilerden hangisidir?Ebû Mes’ûd b. İmrân el-Mevsılî

Ahmed b. Hanbel

***Abdullah b. Mübârek

Vekî b. el-Cerrâh

Hatîb el-Bağdâdî


15-“İslâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm’ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.”
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?
**Tasavvuf-Terbiye***

Tasavvuf-Ahlak

Tasavvuf-Psikoloji

Tasavvuf-Siyaset

Tasavvuf-Sosyoloji
16-Keşfü’l-mahcûb isimli eserin müellifi kimdir?Hâris b. Esed Muhasibi

Ebû Nasr Serrâc

Abdülkerim Kuşeyrî

Ebû Bekir Kelâbâzî

**Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî***
17-Aşağıdakilerden hangisi zâhir–bâtın ayırımının ortaya çıkardığı çift manalı kelimelerdendir?Rics

Cihad

Tahâret

Fevahiş


**Hepsi***

18-Osmanlı dönemi tasavvuf ricali, tarikatları ve tekkeleriyle ilgili yapılmış doktora çalışmaları ve müellifleri göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Hür Mahmut Yücer: “XX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf”
**Metin İzeti: “Balkanlarda Tasavvuf”****
Reşat Öngören: “XVII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf”
Necdet Yılmaz: “XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf”
Ramazan Muslu: “XIX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf


19 ) Aşağıdakilerden hangi müellif eserinde itikadi konularla birlikte tasavvufî kavramları da açıklamıştır?


Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî
**Ebû Bekir Kelâbâzî *****
Hâris b. Esed Muhasibi
Hakîm Tirmizî
Ebû Nasr Serrâc


20 ) “Tasavvuf kurduğu müesseselerle ferd planında olduğu kadar, toplum planında da hizmetler ifâ etmiştir. Tasavvuf bir halk hareketi olduğundan, tarikat ve tekkeler, tasavvufun kurduğu sosyal kurumlar olarak hizmet etmişlerdir. Bilgili-cahil, zengin-fakir herkes, tasavvufun kaynaştıran bünyesinde yek-vücûd haline gelmiştir. Tekkeler, imaretler, sosyal hayatın birer parçası konumundadır.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufla hangi ilmin irtibatına işaret etmektedir**Tasavvuf-Sosyoloji *****
Tasavvuf-Ekonomi
Tasavvuf-Ahlak
Tasavvuf-Psikoloji
Tasavvuf-Felsefe

21 ) Aşağıdaki Tasavvuf Klasiklerinden Eser- Müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?

**Kûtü’l-kulûb- Ebû Bekir Kelâbâzî *****
el-Luma’- Ebû Nasr Serrâc
Riâye li-hukûkıllah-Hâris b. Esed Muhasibi
er-Risâle-Abdülkerim Kuşeyrî
Hatmü’I-velâye-Hakîm Tirmizî
Alıntı ile Cevapla

Konu Sahibi f_kryln 'in açmış olduğu son Konular Aşağıda Listelenmiştir
Konu Forum Son Mesaj Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj Tarihi
Harflerin mahrecleri Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 4046 10 Kasım 2013 00:57
Kuran eğitimi ve teknik bilgiler Kur'ân-ı Kerim Genel f_kryln 0 2957 10 Kasım 2013 00:54
pratik arapça - HAFTANIN GÜNLERİ- Genel Arapça f_kryln 0 2131 10 Kasım 2013 00:47
pratik arapça - POLİS KARAKOLUNDA- Genel Arapça f_kryln 0 2423 10 Kasım 2013 00:46
pratik arapça - BANKADA- Genel Arapça f_kryln 0 2213 10 Kasım 2013 00:45

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Kişi okuyor. (0 Üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Benzer Konular
Konu Başlıkları Konuyu Başlatan

Medineweb Ana Kategoriler

Cevaplar Son Mesajlar
Atauzem Tasavvuf (1-7) Üniteler Değerlendirme Soru ve Çözümleri nurşen35 Erzurum Atatürk İlitam 0 23 Şubat 2019 18:47
2006 Kasım Arapça KPDS Sınavı Tüm Bölümler soru cevaplar (100 soru) f_hoca Genel Arapça 2 14 Aralık 2015 16:46
2006 Mayıs Arapça KPDS Sınavı Tüm Bölümler soru cevaplar (100 soru) f_hoca Genel Arapça 3 14 Aralık 2015 16:43
Mantık soru ve cevaplar Abdulmelik Mantık 0 14 Aralık 2013 15:12
Yeterlilik Soru ve Cevaplar Ravza'm Deneme Sınavlar/Paylaşımlar 0 04 Ocak 2012 00:25

Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.kaabalive.net Bir Ayet Bir Hadis Bir Söz | www.medineweb.net Yeni Sayfa 1
.::.Bir Ayet-Kerime .::. .::.Bir Hadis-i Şerif .::. .::.Bir Vecize .::.
     

Medineweb Sosyal Medya Gruplarımız:  Medineweb   Medineweb   Medineweb   Medineweb   www.alemdarhost.com sunucularını Kullanıyoruz.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291